Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวครั้งที่ 4 เรื่องบทบาทครอบครัวกับความรุนแรง วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2545 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯสุธรรม นันทมงคลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
Feb-2545การประเมินผลคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาอนามัยครอบครัวพิทยา จารุพูนผล; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2548การพัฒนารูปแบบการป้องกันจากองค์ความรู้ความรุนแรงทางเพศและทางร่างกายต่อเด็กและสตรีจรวยพร สุภาพ; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; Jaruayporn Suparp; Kanistha Chamroonsawasdi; Wirin Kittipichai; Piyatida Khajornchaikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2544การวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรคของโรงพยาบาลชุมชนพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; ฉวีวรรณ บุญสุยา; ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; พิทยา จารุพูนผล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2513การศึกษาสุขภาพภูมิหลังและสภาพแวดล้อมของเยาวชนชายแห่งสถานเยาวชนบ้านห้วยโป่ง ระยอง-มิถุนายน 2513จินดาภา สายัณห์วิกสิต; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2531การศึกษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ดินแดง กรุงเทพฯ รายงานตอนที่ 3 : การแยกเชื้อและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสจากตัวอย่างตรวจอนงค์ ปริยานนท์; กานดา วัฒโนภาส; เจตน์สันต์ แตงสุวรรณ; ระวิวรรณ แสงฉาย; สุวณีย์ รักธรรม; ศุภรี สุวรรณจูฑะ; มาลัย วรวิจิต; พนิดา ชัยเนตร; จันทพงษ์ วะสี; พิไลพรรณ พุทธวัฒนะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช.
2531การศึกษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ดินแดง กรุงเทพฯ. รายงานตอนที่ 1: การจัดการ วิธีการดำเนินการ ระบบส่งต่อและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการศึกษากานดา วัฒโรภาส; ระวิวรรณ แสงฉาย; เจตน์สันต์ แตงสุวรรณ; อนงค์ ปริยานนท์; สุวณี รักธรรม; ศุภรี สุวรรณจูฑะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2531การศึกษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ดินแดง กรุงเทพฯ. รายงานตอนที่ 2 : อัตราอุบัติการและอัตราความชุกของโรคในปี พ.ศ.2529ระวิรรณ แสงฉาย; กานดา วัฒโนภาส; เจตน์สันต์ แตงสุวรรณ; อนงค์ ปริยานนท์; สุวณี รักธรรม; ศุกรี สุวรรณจูฑะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.
2531การศึกษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ดินแดง กรุงเทพฯ. รายงานตอนที่ 4 : การเข้าถึงชุมชนและการศึกษาปัญหาระยะยาวชัยวัฒน์ วงศ์อาษา; พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล; สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์; สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2546คุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่หญิงวัยกลางคนของกองทัพเรือ กรุงเทพมหานครจรวยพร สุภาพ; วิชชุกาญจน์ มังกร; ระวิวรรณ แสงฉาย; ปรารถนา สถิตย์วิภาวี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นพาหะของเชื้อ Haemophilus influenza และการดื้อยา ในเด็กสุขภาพดีของศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งหนึ่งโชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; ศุภชัย ปิติกุลตุง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นพาหะของเชื้อ Streptococcus pneumonia และการดื้อยาในเด็กสุขภาพดีของศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งหนึ่งศุภชัย ปิติกุลตัง; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; ชาญชุติ จรรยาสัณห์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.
2545ผลของกระเทียมสกัดชนิดเม็ดต่อระดับไขมันในผู้มีโคเลสเตอรอลสูงปรารถนา สถิตย์วิภาวี; จรวยพร สุภาพ; ณัฐจาพร พิชัยณรงค์; พจนา หันจางสิทธิ์; Pratana Satitvipawee; Natchaporn Pichainarong; Pojjana Hunchangsith; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา.
2539รายงานการวิจัยการสร้างรูปแบบการเพิ่มพูนคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องที่คลินิกยาเสพติดดุษณี สุทธปรียาศรี; ณัฐกมล ชาญสาธิตพร; พิทยา จารุพูนผล; ภักดี สี่ศิลปชัย; อาภา วัฒนะโชติ; ปรีชา จารุสุนทรศรี; เพลินพิศ วัชรโชติ; Phitaya Charupoonphol; Dusanee Sutapreyasri; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2540รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรีจรวยพร สุภาพ; อัมพร โอตระกูล; ระวิวรรณ แสงฉาย; สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร; อรนุช ภาชื่น; เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์; Jaruayporn Suparp; Amphorn Otrakul; Rawiwan Sangchai; Suwat Srisorrachatr; Oranut Pacheun; Chalermchai Chaikittiporn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยชุมชน.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.
2534รายงานการวิจัยเรื่องความรู้ความเชื่อและพฤติกรรมของสตรีตั้งครรภ์ต่อการป้องกันโรคเอดส์พูนสุข ช่วยทอง; Poonsook Shuaytong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2533รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบทางสุขภาพจิตของผู้ประสบวาตภัยจังหวัดชุมพรอัมพร โอตระกูล; สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร; ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา; ใจดี พุ่มวิเศษ; ภัสรา มยาเศส; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยแม่และเด็ก.
2533รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบทางสุขภาพจิตของผู้ประสบวาตภัยจังหวัดชุมพรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; เริงศักดิ์ สุจริต; อัมพร โอตระกูล; สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร; ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา; ใจดี พุ่มวิเศษ; ภัสรา มยาเศส; Amphorn Otrakul; Suwat Srisorrachatr; Chaiwat Wongasa
2555หนังสือประกอบการประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 7: ครอบครัวและเด็กไทยยุคใหม่ก้าวสู่สากล วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; สุธรรม นันทมงคลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2545องค์ความรู้ในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามอนามัยครอบครัวสุธรรม นันทมงคลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.