Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
Feb-2545การประเมินผลคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาอนามัยครอบครัวพิทยา จารุพูนผล; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2548การพัฒนารูปแบบการป้องกันจากองค์ความรู้ความรุนแรงทางเพศและทางร่างกายต่อเด็กและสตรีจรวยพร สุภาพ; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; Jaruayporn Suparp; Kanistha Chamroonsawasdi; Wirin Kittipichai; Piyatida Khajornchaikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2513การศึกษาสุขภาพภูมิหลังและสภาพแวดล้อมของเยาวชนชายแห่งสถานเยาวชนบ้านห้วยโป่ง ระยอง-มิถุนายน 2513จินดาภา สายัณห์วิกสิต; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2545ผลของกระเทียมสกัดชนิดเม็ดต่อระดับไขมันในผู้มีโคเลสเตอรอลสูงปรารถนา สถิตย์วิภาวี; จรวยพร สุภาพ; ณัฐจาพร พิชัยณรงค์; พจนา หันจางสิทธิ์; Pratana Satitvipawee; Natchaporn Pichainarong; Pojjana Hunchangsith; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา.
2539รายงานการวิจัยการสร้างรูปแบบการเพิ่มพูนคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องที่คลินิกยาเสพติดดุษณี สุทธปรียาศรี; ณัฐกมล ชาญสาธิตพร; พิทยา จารุพูนผล; ภักดี สี่ศิลปชัย; อาภา วัฒนะโชติ; ปรีชา จารุสุนทรศรี; เพลินพิศ วัชรโชติ; Phitaya Charupoonphol; Dusanee Sutapreyasri; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2540รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรีจรวยพร สุภาพ; อัมพร โอตระกูล; ระวิวรรณ แสงฉาย; สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร; อรนุช ภาชื่น; เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์; Jaruayporn Suparp; Amphorn Otrakul; Rawiwan Sangchai; Suwat Srisorrachatr; Oranut Pacheun; Chalermchai Chaikittiporn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยชุมชน.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.
2534รายงานการวิจัยเรื่องความรู้ความเชื่อและพฤติกรรมของสตรีตั้งครรภ์ต่อการป้องกันโรคเอดส์พูนสุข ช่วยทอง; Poonsook Shuaytong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2533รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบทางสุขภาพจิตของผู้ประสบวาตภัยจังหวัดชุมพรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; เริงศักดิ์ สุจริต; อัมพร โอตระกูล; สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร; ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา; ใจดี พุ่มวิเศษ; ภัสรา มยาเศส; Amphorn Otrakul; Suwat Srisorrachatr; Chaiwat Wongasa
2533รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบทางสุขภาพจิตของผู้ประสบวาตภัยจังหวัดชุมพรอัมพร โอตระกูล; สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร; ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา; ใจดี พุ่มวิเศษ; ภัสรา มยาเศส; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยแม่และเด็ก.
2545องค์ความรู้ในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามอนามัยครอบครัวสุธรรม นันทมงคลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2547เทคนิคการทำงานอนามัยครอบครัวในชุมชนสุธรรม นันทมงคลชัย; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.