Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การจัดการและการตัดสินใจด้านการเงินของครอบครัว ใน 4 จังหวัดศิริกุล อิศรานุรักษ์; สุธรรม นันทมงคลชัย; ดวงพร แก้วศิริ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
Jan-2555การประเมินความเสี่ยงภายใต้บริบทความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์; สิริประภา กลั่นกลิ่น; Siriprapa Klunklin; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2554การประเมินประสิทธิภาพ และการใช้งานภาคสนามชุดทดสอบ อ 36 ในการตรวจวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคสุภัทร์ ไชยกุล; กานดาวสี มาลีวงษ์; Supat Chaiyakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; สุภัทร์ ไชยกุล
2557การลดความเค็มในอาหารดวงใจ มาลัย; Duangjai Malai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2551การสำรวจสารปนเปื้อนทางเคมีในอาหารของงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33ดวงใจ มาลัย; สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์; Duangjai Malai; Suwat Srisorrachatr; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; ดวงใจ มาลัย
2556การส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้โดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกวราภรณ์ ยังเอี่ยม; พัชราณี ภวัตกุล; มันทนา ประทีปะเสน; นิรัตน์ อิมามี; Patcharanee Pavadhgul; Mandhana Pradipasen; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; พัชราณี ภวัตกุล
2546การอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ 1-12 ปี ของครอบครัวไทยศิริกุล อิศรานุรักษ์; สุธรรม นันทมงคล; ดวงพร แก้วศิริ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2554ความก้าวหน้าของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเพื่อชะลอการสูญเสียของมวลกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสกาวรัตน์ ภู่ศรี; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; สุขไชย สาทถาพร; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; ปรารถนา สถิตย์วิภาวี; Warapone Satheannoppakao; Paranee Vatanasomboon; Pratana Satitvipave; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
2554นมแม่ ดีอย่างไรพัชราณี ภวัตกุล; Patcharanee Pavadhgul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2551ประโยชน์ด้านสุขภาพและกระบวนการผลิตโพลิโคซานอลจากไขรำข้าวสุภัทรา ลิลิตชาญ; กรณ์กนก อายุสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2541ผลการรักษาด้วยเก้าอี้สุขภาพอัมพร โอตระกูล; กนกรัตน์ ศิริพานิชกร; จรวยพร สุภาพ; ชุติมา ศิริกุลชยานนท์; พิทยา จารุพูนผล; Amphorn Otrakul; Kanokrat Siripanichgon; Jaruayporn Suparp; Chutima Sirikulchayanonta; Phitaya Charupoonphol; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Family Health; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Microbiology; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Nutrition
2562ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่เหมาะสม ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เกียรติศักดิ์ แหลมจริง; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; Kiattisak Lamjing; Paranee Vatanasomboon; Warapone Sateannoppakao; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2555ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือนนฤมล เวชจักรเวร; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; ภารดี เต็มเจริญ; วงเดือน ปั้นดี; Warapone Satheannoppakao; Paradee Temcharoen; Wongdyan Pandii; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
2554ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่เสาวณีย์ ขวานเพชร; พัชราณี ภวัตกุล; มันทนา ประทีปะเสน; นิรัตน์ อิมามี; ฉวีวรรณ บุญสุยา; Patcharanee Pavadhgul; Mandhana Pradipasen; Nirat Imamee; Chaweewon Boonshuyar; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; พัชราณี ภวัตกุล
2554พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจในการใช้โรงอาหาร : กรณีศึกษาโรงอาหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลปิยะธิดา ขจรชัยกุล; สุภัทร์ ไชยกุล; Piyatida Khajornchaikul; Supat Chaiyakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
2554ภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายของข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้กำกับการสิริประภา กลั่นกลิ่น; ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์; บุญยัง ชัยศิริรัตน์; กัญญา บุญทองโท; วัลลภา ไชยยงค์; Siriprapa Klunklin; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; สิริประภา กลั่นกลิ่น
2548รายงานผลการวิจัยการศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดีมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยชุมชน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์; อังสนา บุญธรรม; มันทนา ประทีปะเสน; ชนินทร์ เจริญกุล; กุลยา นาคสวัสดิ์; ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย; Pornpan Punyaratabundhu; Angsana Boonthum; Mandhana Pradipasen; Chanin Chareonkul; Kulaya Narksawat; Chalerat Direkwattanachai
2556รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์และความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาปีที่ 4-6เหมือนแพร รัตนศิริ; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; รัชดา เกษมทรัพย์; มธุรส ทิพยมงคลกุล; Warapone Satheannoppakao; Mathuros Tipayamongkholgul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
2553อาหารลดน้ำหนักเอกราช บำรุงพืชน์; Akkarach Bumrungpert; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; เอกราช บำรุงพืชน์
-เด็กไทยดูดี ตอน ไขความลับแห่งยานปริศนาชุติมา ศิริกุลชยานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา