Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2523การขับถ่ายไวตามิน บี 6 และซีโรโตมินเมทาบอไลด์ทางปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์ดารณี ชุมนุมศิริวัฒน์; วิชา พึ่งพาพงศ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาชีวเคมี.
2544การประเมินคุณภาพของรำข้าวเจ้าในการนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารดวงใจ มาลัย; บุญทวี กุยยกานนท์ เบทส์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2534การวิจัยการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : ประสบการณ์การวิจัยและการนำผลการวิจัยไปสู่การกำหนดนโยบายสมชาย ดุรงค์เดช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2523การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของมารดาต่อการให้นมทารกสมชาย ดุรงค์เดช; ดวงพร แก้วศิริ; วิชัย จุฬาโรจน์มนตรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2558ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลญาดา เสาโกศล; นิสริน มาหะมะ; พรพรรณ สุขบุญ; ฟารีดา อุพัมมา; จีรนันท์ แกล้วกล้า; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2547คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพ เด็กไทยดูดี มีพลานามัยชุติมา ศิริกุลชยานนท์; พัชราณี ภวัตกุล; เรวดี จงสุวัฒน์; ดวงใจ มาลัย; ภารดี เต็มเจริญ; ชุติมา ศิริกุลชยานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2523ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการโภชนาการสมชาย ดุรงค์เดช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2523ภาวะอาหารบริโภคและพฤติกรรมทางอาหาร การศึกษาในรอบ 5 ปี (โครงการศูนย์สูงเนิน)อโณทัย เจตนเสน; ดวงพร แก้วศิริ; ภารดี เต็มเจริญ; อนุสิฐ รัชตะศิลปิน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2539รายงานการวิจัยการสร้างรูปแบบการเพิ่มพูนคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องที่คลินิกยาเสพติดดุษณี สุทธปรียาศรี; ณัฐกมล ชาญสาธิตพร; พิทยา จารุพูนผล; ภักดี สี่ศิลปชัย; อาภา วัฒนะโชติ; ปรีชา จารุสุนทรศรี; เพลินพิศ วัชรโชติ; Phitaya Charupoonphol; Dusanee Sutapreyasri; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2540รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรีจรวยพร สุภาพ; อัมพร โอตระกูล; ระวิวรรณ แสงฉาย; สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร; อรนุช ภาชื่น; เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์; Jaruayporn Suparp; Amphorn Otrakul; Rawiwan Sangchai; Suwat Srisorrachatr; Oranut Pacheun; Chalermchai Chaikittiporn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยชุมชน.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.
2548สารอาหาร อาหารหลักและการกำหนดรายการอาหารสุวิมล ตัณฑ์ศุภศิริ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2523อาหารเสริมทารกสุวิมล ตัณฑศุภศิริ; สุภาพ สวนปาน; อนุสิฐ รัชตะศิลปิน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2523โคเลสเตอรอลที่อยู่ในส่วนของไลโปโปรตีนชนิดที่มีความหนาแน่นสูงดวงมณี วิเศษกุล; วิชัย จุฬาโรจน์มนตรี; พงศ์กิตติ เปรมวัฒนะ; ดวงพร แก้วศิริ; อนุสิฐ รัชตะศิลปิน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2528โภชนศาสตร์ชุมชนกับการพัฒนาภาวะโภชนาการอโณทัย เจตนเสน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2515โภชนศาสตร์และโภชนบำบัดอมรา จันทราภานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.