Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การวิจัยการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : ประสบการณ์การวิจัยและการนำผลการวิจัยไปสู่การกำหนดนโยบายสมชาย ดุรงค์เดช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2547คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพ เด็กไทยดูดี มีพลานามัยชุติมา ศิริกุลชยานนท์; พัชราณี ภวัตกุล; เรวดี จงสุวัฒน์; ดวงใจ มาลัย; ภารดี เต็มเจริญ; ชุติมา ศิริกุลชยานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2539รายงานการวิจัยการสร้างรูปแบบการเพิ่มพูนคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องที่คลินิกยาเสพติดดุษณี สุทธปรียาศรี; ณัฐกมล ชาญสาธิตพร; พิทยา จารุพูนผล; ภักดี สี่ศิลปชัย; อาภา วัฒนะโชติ; ปรีชา จารุสุนทรศรี; เพลินพิศ วัชรโชติ; Phitaya Charupoonphol; Dusanee Sutapreyasri; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2540รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรีจรวยพร สุภาพ; อัมพร โอตระกูล; ระวิวรรณ แสงฉาย; สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร; อรนุช ภาชื่น; เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์; Jaruayporn Suparp; Amphorn Otrakul; Rawiwan Sangchai; Suwat Srisorrachatr; Oranut Pacheun; Chalermchai Chaikittiporn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยชุมชน.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.
2548สารอาหาร อาหารหลักและการกำหนดรายการอาหารสุวิมล ตัณฑ์ศุภศิริ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2528โภชนศาสตร์ชุมชนกับการพัฒนาภาวะโภชนาการอโณทัย เจตนเสน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.
2515โภชนศาสตร์และโภชนบำบัดอมรา จันทราภานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.