Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 205  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
254125 ปีแห่งการสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25 กันยายน 2541รุ่งจรัส หุตะเจริญ; สุระ พัฒนเกียรติ; สัญชัย สูติพันธ์วิหาร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Jan-2006BS7750 และ EMAS มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เทียบเคียงกับ ISO 14001สยาม อรุณศรีมรกต; Sayam Aroonsrimorakot; Aroonsrimorakot,Sayam; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์; Mahidol University. Faculty of Environment and Resource Studies
2551Eco-efficiency แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนกิติกร จามรดุสิต; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2551ISO 14001 : 2004 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสยาม อรุณศรีมรกต; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2562ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสยาม อรุณศรีมรกต; จำลอง โพธิ์บุญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์; สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งเเวดล้อม
Oct-2552กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมในภาคประชาชนปกรณ์ สุวานิช; Parkorn Suwanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2555การจัดการชายฝั่ง:การบูรณาการสู่ความยั่งยืนสุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์; Suvaluck Satumanatpan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2561การจัดการชายฝั่ง:การบูรณาการสู่ความยั่งยืนสุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์; Suvaluck Satumanatpan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2550การจัดการซากปรักหักพังจากภัยพิบัติ : แนวทางการปฏิบัติและกรณีศึกษาอัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย; อนุชาติ พวงสำลี; ศิริพร วงศ์สารสิน; เสาวจิต เณรรักษา; ยงยุทธ ก้อนจันทร์เทศ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2543การจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐาน ISO 14001สยาม อรุณศรีมรกต; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
-การจัดระบบสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนครุภัณฑ์วรงค์ บุญเชิดชู; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2545การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรตามระบบมาตรฐาน ISO 14001สยาม อรุณศรีมรกต; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2545การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของภาคประชาสังคมไทยอนุชาติ พวงสำลี; เนาวรัตน์ พลายน้อย; กมลวรรณ พันพึ่ง; ศุภวัลย์ พลายน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Nov-2552การทำแผนที่การเฝ้าระวังควบคุมโรคระดับหลังคาเรือนด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ด้านระบบภูมิสารสนเทศจิตติ จันทร์แสง; กาญจนา นาคะภากร; อุรุญากร จันทร์แสง; ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ; Kanchana Nakhapakorn; Nakhapakorn, Kanchana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2544การประชุมทางวิชาการประจำปี 2544 ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 28 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องวิกฤติสิ่งแวดล้อม : งานวิจัยและทิศทางของประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
-การประชุมวิชาการและนวัตกรรมวิจัย “ร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาตะวันออก”อนุชาติ พวงสำลี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2552การประมวณมวลชีวภาพของแปลงสักในจังหวัดปราจีนบุรีโดยใช้ภาพจากดาวเทียมเสาวนี ศรีสุวรรณ; สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ; กาญจนา นาคะภากร; Kanchana Nakhapakorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2561การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภาณี นาคไร่ขิง; สีตลา กลิ่นมรรคผล; Panee Nakraikhing; Seetala Klinmakphon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Dec-2007การประเมินปริมาณและองค์ประกอบของของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอนอาคารในกรุงเทพมหานครอุษณีย์ อุยะเสถียร; อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย; ธัชวีร์ ลีละวัฒน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Dec-2007การประเมินผลของออกซิเจนละลายในน้้าเหนือผิวดินต่อชั้นที่มีออกซิเจนและกระบวนการของไนโตรเจนในตะกอนดินบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาจุฑารัตน์ กิตติวานิช; พุทธ ส่องแสงจินดา; จำลอง อรุณเลิศอารีย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์