Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การย่อยและการดูดซึมอาหารบุญจริง เกษมสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี
2532การสังเคราะห์สารพันธุกรรมและการแสดงออกของสารพันธุกรรมวิเชษฐ์ ลีลามานิตย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี
2556ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการวิเชษฐ์ ลีลามานิตย์; เริงวิทย์ บุญโยม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี; มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเทคนิคการแพทย์
2561คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การเตรียมวิชาปฏิบัติการชีวเคมี PYBA 211โดยการตรวจปัสสาวะ ของภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกฤษณะ พรมดวงศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี
2561งานวิเคราะห์เรื่อง การดำเนินการวัสดุสำนักงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลปาจรีย์ ปัตตพงศ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี
2549สารพันธุกรรม : ความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี
2538อาหารถูกย่อยได้อย่างไร ?เสริมศิริ วินิจฉัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี
2550เทคนิคชีวเคมีขั้นสูง : การวิจัยทางเภสัชศาสตร์และการพัฒนายาใหม่วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี
2532เมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรตเสริมสิริ วินิจฉัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี
2532เมตาบอลิสมของนิวคลีโอไทด์วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี
2532เมตาบอลิสมของไขมันเบญจา พงศ์พยัคฆ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี
2540เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยาลดไขมันและการออกกำลังกายเพื่อลดไขมันสายจันทนา ศุภางค์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี
2540ไขมันที่ก่อโรควิเชษฐ์ ลีลามานิตย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี
2535ไขมันและการเบตาบอลิสมเบญจา พงศ์พยัคฆ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี