Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดนิวัฒน์ พันธ์ไพศาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช
2558การศึกษาภาวะเลือดออกภายหลังการถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเลือดออกนิวัฒน์ พันธ์ไพศาล; วิภาภรณ์ โชคชัยวรกุล; Niwat Phanpaisan; Wipaporn Chokchaivorrakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช
2563คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทำครอบฟันชนิดเซรามิกล้วน (All Ceramic Crown)พัชรมัย อดออมพานิช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช
2563คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษาในงานทันตกรรมพัชรมัย อดออมพานิช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช
2558ภาวะเลือดออกภายหลังการทำหัตถการในช่องปากของผู้ป่วยฮีโมฟิเลีย เอ: ประสบการณ์ในโรงพยาบาลศิริราชแขขวัญ มณีไพโรจน์; ธีระ ฤชุตระกูล; Karekwun Maneepairoj; Theera Ruchutrakool; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาขาโลหิตวิทยา