Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การสำรวจความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อระบบการเลื่อนเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสายชล เกตุกรรณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2559คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)สายชล เกตุกรรณ์; วันดี ทองพรม; วรรณพร ชโยปถัมภ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2559งานวิเคราะห์ เรื่อง ศึกษาการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบในกรณีเลื่อนเงินเดือนสายชล เกตุกรรณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล