Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 209  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
25514 ทศวรรษพยาบาลรามาธิบดีรุจิเรศ ธนูรักษ์; วิไล ตั้งปณิธานดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2547Research Utilization Project : การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันปลายเข็มฉีดยาชนิดล็อคในผู้ป่วยเด็กวรรณา คงวิเวกขจรกิจ; เรณู พุกบุญมี; Wanna Kongvivegkhachornkij; Renu Pookboonmee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2549Research Utilization Project : การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Arthroplasty)เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล; ทิพวรรณ ไตรติลานันท์; วันทนา วีระถาวร; Pensri Lausawatchaikul; Tipawan Tritilanunt; Wantana Veerathaworn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2561กฎหมายสำหรับพยาบาล พิมพ์ครั้งที่ 2แสงทอง ธีระทองคำ; ไสว นรสาร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
2551การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานภายหลังเข้าโครงการอบรมความรู้การจัดการเบาหวานด้วยตนเองแบบกลุ่มบุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์; ฉัตรประอร งามอุโฆษ; น้ำเพชร สายบัวทอง; Boonchan Wongsunopparat; Chardpra-orn Ngarmukos; Nampeth Saibuathong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2545การคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาลที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักรุจิเรศ ธนูรักษ์; ประพิศ จันทร์พฤกษา; Rujires Thanooruk; Prapis Chanpuelksa; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2550การจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานนิภา วัธนเวคิน; Nipa Wattanawaekin; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2552การจัดการปัญหาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเมธารัตน์ เยาวะ; พรรณวดี พุธวัฒนะ; สุปรีดา มั่นคง; Maytharat Yaowa; Panwadee Putwatana; Supreeda Monkong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2541การจัดการเรียนการสอนวิธีใช้ปัญหาเป็นหลัก วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีพินิจ ปรีชานนท์; อรอนงค์ พุมอาภรณ์; Pinit Prechanond; Orn-anong Poomaporn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2545การจัดโครงการนิเทศงานให้กับพยาบาลใหม่ของหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินสุดาพรรณ ธัญจิรา; สาริกา สมศรี; วิมลรัตน์ฺ มาลีวรรณ; Sudapan Thanjira; Sarika Somsri; Vimolrattana Maleewan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2552การชะลอการผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก: ปรากฏการณ์ทางคลินิกที่ท้าทายการจัดการมลฤดี เพ็ชร์ลมุล; สุภาพ อารีเอื้อ; Monrudee Petlamul; Suparb Aree-Ue; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2541การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจแบบผู้ป่วยนอกยุจินต์ เดชชัยยัญ; ประภาพรรณ ตัณฑ์ศุภศิริ; Yujin Degchaiyun; Prapapan Tansupasiri; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2548การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องทำ second-look operationมยุรัตน์ วิรัชชัย; Mayuratna Wiratchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2549การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจเรื้อรังและครอบครัวจงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ; Jongrak Utrarachkij; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2539การดูแลผู้ป่วยโรคหูคอจมูกดรุณี ชุณหะวัต; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2548การดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการปรับตัวต่อโรคและการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม; สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล; สายพร รัตนเรืองวัฒนา; ศศิธร เจริญบูรณ์; ยุพันธ์ จันทร; Yupapin Sirapo-ngam; Suwaluck Wongjunlongsin; Saiporn Ratanaruengwattana; Sasitorn Charoenboon; Yupun Juntorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2551การดูแลเด็กที่มีสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางสมถวิล ศิริเรือง; Somtawin Sirireung; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2548การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวานบุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์; Boonchan Wongsunopparat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2541การตรวจหาตำแหน่งและการรักษามะเร้งด้วยแสงเลเซอร์รัตนาพันธ์ ไพบูลย์; Ratanaphan Paiboon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2545การติดตามบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จจากหลักสูตรของภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลอรสา พันธ์ภักดี; เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล; ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม; พรรณวดี พุธวัฒนะ; Orasa Panpukdee; Pensri Lausawatchaikul; Yupapin Sirapo-ngam; Panwadee Putwatana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์