Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 53  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
25514 ทศวรรษพยาบาลรามาธิบดีรุจิเรศ ธนูรักษ์; วิไล ตั้งปณิธานดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2561กฎหมายสำหรับพยาบาล พิมพ์ครั้งที่ 2แสงทอง ธีระทองคำ; ไสว นรสาร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
2551การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานภายหลังเข้าโครงการอบรมความรู้การจัดการเบาหวานด้วยตนเองแบบกลุ่มบุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์; ฉัตรประอร งามอุโฆษ; น้ำเพชร สายบัวทอง; Boonchan Wongsunopparat; Chardpra-orn Ngarmukos; Nampeth Saibuathong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2552การจัดการปัญหาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเมธารัตน์ เยาวะ; พรรณวดี พุธวัฒนะ; สุปรีดา มั่นคง; Maytharat Yaowa; Panwadee Putwatana; Supreeda Monkong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2552การชะลอการผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก: ปรากฏการณ์ทางคลินิกที่ท้าทายการจัดการมลฤดี เพ็ชร์ลมุล; สุภาพ อารีเอื้อ; Monrudee Petlamul; Suparb Aree-Ue; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2539การดูแลผู้ป่วยโรคหูคอจมูกดรุณี ชุณหะวัต; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2551การดูแลเด็กที่มีสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางสมถวิล ศิริเรือง; Somtawin Sirireung; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2553การติดตามประสิทธิภาพในระยะยาวของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2ภาวนา กีรติยุตวงศ์; สมจิต หนุเจริญกุล; Pawana Keeratiyutawong; Somchit Hanucharurnkul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2526การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลวชิรา กสิโกศล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2552การประเมินผลการจัดการความปวดเฉียบพลันในโรงพยาบาลรามาธิบดีจิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี; สุธีรา จักรกุล เหลืองสุขเจริญ; Jirapee Soonthornkul Na Chonburi; Suteera Chukkul Luengsukcharoen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2552การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหยุดหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนดวรรณี จันทร์มาศ; เรณู พุกบุญมี; ทิพวัลย์ ดารามาศ; Wannee Junmast; Renu Pookboonmee; Tipawan Daramas; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2552การรับรู้ของผู้ป่วยต่อคุณลักษณะทางจริยธรรมของพยาบาลในโรงพยาบาลวรรณา สุขสบาย; ศิวาพร ทองสุข; Wanna Suksabai; Siwaporn Thongsuk; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2553การรับรู้ความเสี่ยง ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานตามเกณฑ์ และวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในญาติสายตรงลำดับแรกของผู้ที่เป็นเบาหวานเพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก; บุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์; อุมาพร อุดมทรัพยากุล; เฉลิมศรี นันทวรรณ; Petcharat Kerdonfag; Boonchan Wongsunopparat; Umaporn Udomsubpayakul; Chalermsri Nuntawan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. สำนักงานวิจัย. กลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
2553การรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองและของทารกในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะอ้วนร่วมกับเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูงสตรีรัตน์ ธาดากานต์; ทัศนีย์ พฤกษาชีวะ; อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ์; Streerut Thadakant; Tassanee Pruksacheva; Adithep Jaovisidha; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา
2553การศึกษาติดตามผลของการจัดการเรียนการสอนกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลต่อความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลตามกฎหมายของนักศึกษาพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ; เบญจพร จึงเกรียงไกร; ไสว นรสาร; Sangthong Terathongkum; Benchaporn Chuengkriangkrai; Savai Norasan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2552การศึกษาติดตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังอินทิรา รูปสว่าง; สุภาพ อารีเอื้อ; พรรณวดี พุธวัฒนะ; Inthira Roopsawang; Suparb Aree-Ue; Panwadee Putwatana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2552การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ถุงโพลิเอททิลีนและเครื่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสีต่ออุณหภูมิกายของทารกคลอดครบกำหนดปิยภรณ์ ปัญญาวชิร; นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ; Piyaporn Punyavachira; Nitaya Rotjananirunkit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2551การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนเมืองภายใต้มาตรฐานการจัดระบบบริการปฐมภูมิสุพรรณี ธรากุล; อัญชลี นวลคล้าย; กรรณิการ์ คงทอง; กานต์ ฉลาดธัญญกิจ; Supunnee Thrakul; Anchalee Naulclai; Kannika Kongtong; Karn Chaladthanyagid; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2553การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่มีผลต่อการควบคุมระดับ น้ำตาลในเลือดในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2ขวัญหทัย ไตรพืช; พรทิพย์ มาลาธรรม; ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ; วิศาล คันธารัตนกุล; Kwanhatai Tripeud; Porntip Malathum; Kanitha Hanprasitkam; Visal Kantaratanakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2553การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลแบบไม่ทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยพิมลรัตน์ อินแสน; วันทนา มณีศรีวงศ์กูล; อรสา พันธ์ภักดี; Pimolrat Insaen; Wantana Maneesriwongul; Orasa Panpakdee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์