Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 286  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
25514 ทศวรรษพยาบาลรามาธิบดีรุจิเรศ ธนูรักษ์; วิไล ตั้งปณิธานดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2547Research Utilization Project : การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันปลายเข็มฉีดยาชนิดล็อคในผู้ป่วยเด็กวรรณา คงวิเวกขจรกิจ; เรณู พุกบุญมี; Wanna Kongvivegkhachornkij; Renu Pookboonmee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2549Research Utilization Project : การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Arthroplasty)เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล; ทิพวรรณ ไตรติลานันท์; วันทนา วีระถาวร; Pensri Lausawatchaikul; Tipawan Tritilanunt; Wantana Veerathaworn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2561กฎหมายสำหรับพยาบาล พิมพ์ครั้งที่ 2แสงทอง ธีระทองคำ; ไสว นรสาร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
2540กรณีศึกษานำร่อง : ผลของการใช้ระบบนัดเป็นเวลาในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคตาโรงพยาบาลรามาธิบดีจิตเกษม วงษ์โคเมท; มุกดา เดชประพนธ์; ปราณีต พวงสุข; สมจิต หอมชง; Jitgasem Vongkomet; Mukda Detprapon; Praneet Poungsuck; Sonchit Homchong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2539กระดูกหักในผู้สูงอายุมณฑา ลิ้มทองกุล; Montha Limthongkul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2542กระบวนการพยาบาลสุภาพ สุวรรณเวโช; มณฑา ลิ้มทองกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2540กระบวนการสร้างพลังอำนาจในมารดาที่ต้องดูแลบุตรผู้ป่วยเรื้อรัง : กรณีศึกษาจงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ; Jongrak Utrarachkij; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2541การกำหนดแนวทางการป้องกันสายให้อาหารหลุดเสาวนา ปิยะพิสุทธิ์; ดรุณี ชุณหะวัต; Sauwana Piyapisut; Darunee Junhavat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2538การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล : รูปแบบการจัดการโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมประคอง อินทรสมบัติ; จันทร์ทิพย์ วงศ์วิวัฒน์; กำธร มาลาธรรม; Prakong Intarasombat; Jantip Vongsvivut; Kumthorn Malathum; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2551การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานภายหลังเข้าโครงการอบรมความรู้การจัดการเบาหวานด้วยตนเองแบบกลุ่มบุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์; ฉัตรประอร งามอุโฆษ; น้ำเพชร สายบัวทอง; Boonchan Wongsunopparat; Chardpra-orn Ngarmukos; Nampeth Saibuathong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2545การคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาลที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักรุจิเรศ ธนูรักษ์; ประพิศ จันทร์พฤกษา; Rujires Thanooruk; Prapis Chanpuelksa; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2550การจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานนิภา วัธนเวคิน; Nipa Wattanawaekin; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2552การจัดการปัญหาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเมธารัตน์ เยาวะ; พรรณวดี พุธวัฒนะ; สุปรีดา มั่นคง; Maytharat Yaowa; Panwadee Putwatana; Supreeda Monkong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2541การจัดการเรียนการสอนวิธีใช้ปัญหาเป็นหลัก วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีพินิจ ปรีชานนท์; อรอนงค์ พุมอาภรณ์; Pinit Prechanond; Orn-anong Poomaporn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2539การจัดการเรียนการสอนแบบที่ใช้ปัญหาเป็นหลักในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รามาธิบดียุวดี ฦาชา; Yuwadee Luecha; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2545การจัดโครงการนิเทศงานให้กับพยาบาลใหม่ของหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินสุดาพรรณ ธัญจิรา; สาริกา สมศรี; วิมลรัตน์ฺ มาลีวรรณ; Sudapan Thanjira; Sarika Somsri; Vimolrattana Maleewan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2552การชะลอการผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก: ปรากฏการณ์ทางคลินิกที่ท้าทายการจัดการมลฤดี เพ็ชร์ลมุล; สุภาพ อารีเอื้อ; Monrudee Petlamul; Suparb Aree-Ue; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2541การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจแบบผู้ป่วยนอกยุจินต์ เดชชัยยัญ; ประภาพรรณ ตัณฑ์ศุภศิริ; Yujin Degchaiyun; Prapapan Tansupasiri; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2548การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องทำ second-look operationมยุรัตน์ วิรัชชัย; Mayuratna Wiratchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์