Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
256310 Steps กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อภาวิทย์ เพียรวิจิตร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2528Cerebroactive drugsอรพรรณ มาตังคสมบัติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. แผนกจิตเวช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา
2546กรนกับการผิดปกติของการหายใจในขณะหลับวรกต สุวรรณสถิตย์; Worakot Suwansathit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2551การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานภายหลังเข้าโครงการอบรมความรู้การจัดการเบาหวานด้วยตนเองแบบกลุ่มบุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์; ฉัตรประอร งามอุโฆษ; น้ำเพชร สายบัวทอง; Boonchan Wongsunopparat; Chardpra-orn Ngarmukos; Nampeth Saibuathong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2554การดูแลตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังพนิดา ไกรนรา; พรทิพย์ มาลาธรรม; สุรกิจ นาฑีสุวรรณ; ธีระศักดิ์ แก้วอมตะวงศ์; Panida Krainara; Porntip Malathum; Surakit Nathisuwan; Theerasuk Kawamatawong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2546การตรวจการนอนหลับในโรงพยาบาลรามาธิบดีวรกต สุวรรณสถิตย์; Worakot Suwansathit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2563การพัฒนาและประเมินผลการใช้อุปกรณ์แขนจับประคองสายจี้เย็นรามาในการรักษาด้วยความเย็นผ่านการส่องกล้องตรวจหลอดลมจริยา เลาหวิช; สรางค์รัตน์ เหลืองดำรงค์ชัย; Chariya Laohavich; Sarangrat Laungdamrongchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2553การเปลี่ยนผ่านจากการใช้ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทานเป็นยาฉีดอินซูลินของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2ยุพาพรรณ ช้างพลายงาม; ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ; พรทิพย์ มาลาธรรม; ฉัตรประอร งามอุโฆษ; Yupapun Changplaingam; Kanitha Hanprasitkam; Porntip Malathum; Chardpraorn Ngarmukos; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2544ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคเอสแอลอีสมพร ชินโนรส; สุภาณี แก้วธำรงค์; ลดาวัล อุ่นประเสริญพงศ์; กิตติ โตเต็มโชคชัยการ; Somporn Chinnoros; Supanee Keathumrong; Ladawan Aunprasertpong; Kitti Totemchokchaikarn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2561คู่มือความรู้ภาคประชาชนเรื่อง โรคกระดูกพรุนหทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2551ประสิทธิภาพของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวล การตอบสนองทางสรีระ ความจุปอดและความอิ่มตัวของออกซิเจนในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจสุมลชาติ ดวงบุบผา; สมจิต หนุเจริญกุล; ชาญ เกียรติบุญศรี; Sumolchat Duangbubpha; Somchit Hanucharurnkul; Charn Kiatboonsri; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2550ปัจจัยทำนายจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดีนุชนาฎ แจ้งสว่าง; พรทิพย์ มาลาธรรม; สุภาพ อารีเอื้อ; สิรินทร ฉันศิริกาญจน; Nuchanad Jeangsawang; Porntip Malathum; Suparb Aree-Ue; Sirintorn Chansirikarnjana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในการใช้ยาและการรับรู้ การควบคุมโรคของผู้สูงอายุโรคหืดสารภี พุฒคง; อรสา พันธ์ภักดี; พรทิพย์ มาลาธรรม; ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์; Sarapee Putkong; Orasa Panpakdee; Porntip Malathum; Theerasuk Kawamatawong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2551ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวล การตอบสนองทางสรีระ และตัวแปรในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยระหว่างหย่าจากเครื่องช่วยหายใจจิราพร ชลธิชาชลาลักษณ์; พรทิพย์ มาลาธรรม; สมจิต หนุเจริญกุล; ชาญ เกียรติบุญศรี; Jiraporn Chontichachalalauk; Porntip Malathum; Somchit Hanucharurnkul; Charn Kredboonsri; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2528ยานอนหลับปราโมทย์ ธีรพงษื; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. แผนกจิตเวช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา
2528ยารักษาอาการซึมเศร้าศรีจันทร์ พรจิราศิลป์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. แผนกจิตเวช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา
2559หัตถการวินิจฉัยด้วยกล้องส่องหลอดลมวิบูลย์ บุญสร้างสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2551อายุรศาสตร์ฉุกเฉินกนกรัตน์ นันทิรุจ; กำธร มาลาธรรม; กิตติ โตเต็มโชคชัยการ; ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ; เจษฎา เขียนดวงจันทร์; ฉัตรประอร งามอุโฆษ; โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์; ชาญ เกียรติบุญศรี; ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร; ดิษยา รัตากร; ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ; ทานตะวัน สุรเดชาสกุล; ธัช อธิวิทวัส; ธัชงศ์ งามอุโฆษ; ธันยชัย สุระ; ธีรธร พูลเกษ; นรินทร์ อจละนันท์; บรรยง ภักดีกิจเจริญ; ปารวี สุวรรณาลัย; ประภาพร พรสุริยะศักดิ์; ปิยะมิตร ศรีธรา; วัลยา จงเจริยประเสริฐ; พงศ์อมร บุนนาค; พนิดา ทองอุทัยศรี; พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ; พิมพ์ใจ นิภารักษ์; ภากร จันทนมัฎฐะ; ภาวิทย์ เพียรวิจิตร; เรวัต พันธุ์วิเชียร; วสันต์ สุเมธกุล; วินัย วนานุกุล; วิบูลย์ บุญสร้างสุข; วิสาข์สิริ ตันตระกูล; ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล; ศิริเพ็ญ พัววิไล; ศุภชัย ถนอมทรัพย์; สมนึก ดำรงกิจชัยพร; สมนึก สังฆานุภาพ; สมิง เก่าเจริญ; สิรินทร ฉันศิริกาญจน; สุธิดา เย็นจันทร์; สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์; สุมาลี เกียรติบุญศรี; สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ; อรพิชญา ไกรฤทธิ์; อาทิตย์ อังกานนท์; เอกภพ สิระชัยนันท์; โอบจุฬ ตราชู; ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2544แบบแผนของความอ่อนล้า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดปิยวรรณ ปฤษณภานุรังษี; สมจิต หนุเจริญกุล; วรชีย รัตนธราธร; Piyawan Pritsanapanurungsie; Somchit Hanucharumkul; Vorachai Ratanatharathorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2550โรคติดเชื้อในผู้สูงอายุกำธร มาลาธรรม; พรทิพย์ มาลาธรรม; สุรางค์ สิงหนาท; Kumthorn Malathum; Porntip Malathum; Surang Singhanata; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์