Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 205  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
25633 ยัง New Normal ความรู้สู้โควิดมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2560กฎหมายสำหรับพยาบาล พิมพ์ครั้งที่ 1แสงทอง ธีระทองคำ; ไสว นรสาร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2563กฎหมายสำหรับพยาบาล พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2)แสงทอง ธีระทองคำ; ไสว นรสาร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2555กรณีศึกษา: การปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ทำงานนอกบ้านศรัณยา แสงมณี; มณี อาภานันทิกุล; ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม; Saranya Saengmanee; Manee Arpanantikul; Yupapin Sirapo-ngam; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2556กรณีศึกษา: พฤติกรรม ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงระดับรุนแรงในชุมชนสุมณฑา ห่วงทอง; นพวรรณ เปียซื่อ; จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย; Sumonta Huangtong; Noppawan Piaseu; Chularuk Kaveevivitchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2560กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามแบบประคับประคอง: บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงศิริพร เสมสาร; สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม; Siriporn Semsarn; Suchira Chaiviboontham; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2561การดูแลด้านโภชนาการเพื่อควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนนพวรรณ เปียซื่อ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2555การดูแลด้านโภชนาการและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมไพรินทร์ แสนรังค์; พรรณวดี พุธวัฒนะ; กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์; ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์; Pairin Sanrang; Panwadee Putwatana; Kusuma Kuwatnasumrit; Preeda Sumritpradit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ฝ่ายการพยาบาล
2554การดูแลตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังพนิดา ไกรนรา; พรทิพย์ มาลาธรรม; สุรกิจ นาฑีสุวรรณ; ธีระศักดิ์ แก้วอมตะวงศ์; Panida Krainara; Porntip Malathum; Surakit Nathisuwan; Theerasuk Kawamatawong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2561การดูแลผู้ป่วยที่ต้องอยู่ในท่าก้มหน้าภายหลังได้รับการฉีดแก๊สเข้าไปในน้ำวุ้นตาองุ่น น้อยอุดม; A-ngun Noyudom; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2556การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง: การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านประคอง อินทรสมบัติ; สุปรีดา มั่นคง; สมทรง จุไรทัศนีย์; สุลักษณ์ วงศ์ธีรภัค; วิลาวัณย์ ประสารอธิคม; ปาริชาติ พรสวัสดิ์ชัย; นิชธิมา เสรีวิชยสวัสดิ์; Prakong Intarasombat; Supreeda Monkong; Somsong Churaitatsanee; Suluck Vongterapak; Wilawan Prasanaikom; Parichart Pronsawatchai; Nitchatima Sereewichayasawad; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2558การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการการติดเชื้อไวรัสอีสุกอีใสของบุคลากรทีมสุขภาพธิดารัตน์ แสงรุ่ง; พรทิพย์ มาลาธรรม; กำธร มาลาธรรม; ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ; Tidarat Sangrung; Porntip Malathum; Kumthorn Malathum; Kanitha Hanprasitkam; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2556การทบทวนองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเรื่องการนวดปากเพื่อกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนดสุธาสินี แซ่หุง; ทิพวัลย์ ดารามาศ; เรณู พุกบุญมี; Sutasinee Saehoong; Tipawan Daramas; Renu Pookboonmee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2554การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามการรับรู้ของบัณฑิตพยาบาลรามาธิบดีพิศสมัย อรทัย; ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล; Pisamai Orathai; Sriwiengkaew Tengkiattrakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2556การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ประนอม ภู่ศรีทอง; วรพรรณ ผดุงโยธี; Pranom Poosrithong; Vorrapun Phadungyotee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2562การประเมินผลการใช้เทคนิคการสอนด้วยสถานการณ์จำลองทางคลินิกในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลสุมลชาติ ดวงบุบผา; สุนทรี เจียรวิทยกิจ; Sumolchat Duangbubpha; Soontaree Jianvitayakij; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2563การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยภาวะเซพซิสต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในหอผู้ป่วยอายุรกรรมธารทนา วงษ์ทวี; อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ; สุนทรี เจียรวิทยกิจ; Tarntana Wongtawee; Apinya Siripitayakunkit; Soontaree Jianvitayakij; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2562การประเมินผลลัพธ์ระบบการบริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในคลินิกหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลรามาธิบดีไวยพร พรมวงค์; อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ; ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ; Waiyaporn Promwong; Apinya Siripitayakunkit; Kanitha Hanprasitkam; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2558การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการอ่านต่อพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านของผู้ดูแลสุมาลา สว่างจิต; ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล; นิชรา เรืองดารกานนท์; Sumala Sawangjit; Chuanruedee Kongsaktrakul; Nichara Ruangdaraganon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2562การปรับตัวของผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นณัฐสุดา แสงบุญ; มุกดา เดชประพนธ; สุปรีดา มั่นคง; Nutsuda Sangboon; Mukda Detprapon; Supreeda Monkong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี