Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Jan-2003Changes in the epidemiological transition in Thailand due to HIV/AIDS: implications for population and health policiesPatchara Rumakom; Pramote Prasartkul; ปราโมทย์ ประสาทกุล; Guest, Philip; Varachai Thongthai; วรชัย ทองไทย; Sureeporn Punpuing; สุรีย์พร พันพึ่ง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
-Journal of Population and Social Studies (JPSS)มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม; Mahidol University. Institute for Population and Social Research
2537SPSS/PC+ เบื้องต้น : สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Sep-2554การพนัน หนี้สิน และความสุขวรชัย ทองไทย; รศรินทร์ เกรย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2550การมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียน: เส้นทางของการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; กฤตยา อาชวนิจกุล; รศรินทร์ เกรย์; นภาภรณ์ หะวานนท์; บุญเลิศ เลียวประไพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Jul-2545การย้ายถิ่นแบบจำยอมในประเทศไทย : บทวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีคลาสสิคของ William Petersenโยธิน แสวงดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Mar-2554การรอดชีพที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2503-2543ศุทธิดา ชวนวัน; ปราโมทย์ ประสาทกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Jan-2003การวัดการย้ายถิ่นภายในประเทศอุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2558การวิเคราะห์ เรื่อง การวเิคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness Analysis: CEA) ของการใช้ห้องประชุมประเภทต่างๆ ของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลสมปรารถนา นามขาน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2561การวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้สารบรรณอัจฉริยะ: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Jan-2532การศึกษาคุณภาพ ปริมาณและพฤติกรรมการใช้น้ำดื่มของชุมชนชาวไทยชนบท : การวิจัยเชิงคุณภาพอรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ; Orapin Pitakmahaket; อมรา สุนทรธาดา; Amara Soonthorndhada; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2553การสำรวจข้อมูลพื้นฐานโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร-2) ปี พ.ศ. 2553อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; วาทินี บุญชะลักษี; จรัมพร โห้ลำยอง; เฉลิมพล แจ่มจันทร์; กัญญา อภิพรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Jan-2532การสำรวจและวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของการวางแผนครอบครัวสำหรับพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรมชาย โพธิสิตา; Chai Podhisita; กุศล สุนธรธาดา; Kusol Soonthorndhada; บุญเลิศ เลี้ยวประไพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Aug-2017การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลเอื้อมเดือน แก้วสว่าง; Auemduen Kaewsawang; ภคพร พุทธโกษา; Phakaporn Phuttakosa; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Jul-2534การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม และปัญหาสุขภาพอนามัยของเด็กไทยเบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์; Bencha Yoddumnern-Attig; มะลิ อัมพรดนัย; Mali Amporndanai; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Jan-2532การเลี้ยงดูทารกในชนบท จังหวัดศรีสะเกษ : การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มพิมลพรรณ อิสรภักดี; Pimonpan Isarabhakdi; บุญเลิศ เลี้ยวประไพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Jul-2542การเลือกใช้แหล่งบริการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย พ.ศ. 2539อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; Aphichat Chamratrithirong; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Sep-2554การเสียชีวิตนอกภูมิลำเนาของคนไทย: ศึกษาจากมรณบัตร พ.ศ. 2539-2552ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์; อรพิน ทรัพย์ล้น; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Jul-2536ขนาดประชากรของประเทศที่เหมาะสมบุญเลิศ เลียวประไพ; Boonlert Leoprapai; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Sep-2555ข้อพิจารณามโนทัศน์ใหม่ของ “นิยามผู้สูงอายุ” และ “อายุเกษียณ” ในประเทศไทยเฉลิมพล แจ่มจันทร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม