Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
25628 ปี ก้าวย่างอย่างยั่งยืน 2553-2561 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2551Floortime and learn : ส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กพิเศษ ด้วยการเล่นแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
-Help Me Help Your Friend (Attention Family Board Game)กมลพจน์ เริ่มคิดการณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2555การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งความสุข : แนวคิดและบทเรียนจากกรณีศึกษาประภาพรรณ อุ่นอบ; พรธิดา วิเศษศิลปานนท์; อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2551การปรับกระบวนทัศน์และร่วมปฏิบัติในการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างสร้างสรรค์ : วินัยเชิงบวกดลพัฒน์ ยศธร; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2562การพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารสำนักงานอัตโนมัติ ด้านข่าวประกาศ ข้อมูลบุคลากร และแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัววรรณอนงค์ พิพัฒนอารยกุล; สุเมต ชื่นชู; Wannaanong Pipatthanaarayakul; Sumate Chuenchoo; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2561การพัฒนารูปแบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน (PA) ออนไลน์อารี อยู่ภู่; วรพจน์ สำราญทรัพย ์; สิริวรรณ ดิษทรัพย์; Aree Yupu; Worapoj Samransap; Siriwan Ditsup; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2556การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรพรธิดา วิเศษศิลปานนท์; อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2563การพัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการอารมณ์-สังคมของเด็กไทย อายุแรกเกิด- 48 เดือนฒามรา สุมาลย์โรจน์; ประพา หมายสุข; แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ; ธนยศ สุมาลย์โรจน์; Tamara Sumalrot; Prapa Maisook; Kaewta Nopmaneejumruslers; Thanayot Sumalrot; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
2561การรับรู้ความสามารถของตนเอง และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติชนารัตน์ วรรณประเสริฐ; สุพร อภินันทเวช; พัชรินทร์ เสรี; Chanarat Wannaprasert; Suporn Apinuntavech; Patcharin Seree; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2561การศึกษาโปรแกรมการพัฒนาทักษะการสร้างแบบประเมิน ผลความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลกนกพร ดอนเจดีย์; สาลินี จันทร์เจริญ; พรรณนิภา หริมเทพาธิป; Khanokporn Donjdee; Salinee Chancharoen; Punnipa Harimtepathip; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
Sep-2553การสำรวจการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรมของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยบัญญัติ ยงย่วน; จิระพันธ์ เดมะ; อินทิรา หิรัญสาย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะศึกษาศาสตร์; สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
2559การสำรวจความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี; Saisunee Benjapokee; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2551การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในบริบทของความหลากหลายวัฒนธรรมบัญญัติ ยงย่วน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
Nov-2553การใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดปัตตานีบัญญัติ ยงย่วน; ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะศึกษาศาสตร์
2551กิจกรรมปลูกเพาะทักษะนิสัยแห่งปัญญา (Mega Skills) ในการพัฒนาเด็กไทยสายฤดี วรกิจโภคาทร; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
24-May-2551กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2554ความสัมพันธ์ในครอบครัวสาวิตรี ทยานศิลป์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
24-May-2551ความสำคัญของการมองตนเองกับพฤติกรรมเสี่ยงสร้อยบุญ ทรายทอง; สายฤดี วรกิจโภคาทร; สาวิตรี ทยานศิลป์; สิริวัลย์ เรืองสุรัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2559คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยสุริยเดว ทรีปาตี; วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว