Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองบริหารการศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
25634 ข้อแนะนำพื้นฐานสำหรับการสอนออนไลน์ by MUxมหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองบริหารการศึกษา
2563Mahidol Online Teaching Buddyมหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองบริหารการศึกษา
2563การใช้งานระบบ MUx ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองบริหารการศึกษา
2564คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการในการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลชานน ศรีบูรพาภิรมย์; สโรชา เสรีนนท์ชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองบริหารการศึกษา
2564คู่มือการปฏิบัติงานการกรอกข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรเพื่อขอการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลชานน ศรีบูรพาภิรมย์; สโรชา เสรีนนท์ชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองบริหารการศึกษา
2563ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MUxมหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองบริหารการศึกษา
2564เรียนออนไลน์ 100% และเรียนแบบผสมผสานต้องใช้ Internet จะทำยังไง?มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองบริหารการศึกษา