Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การรับรู้ความรุนแรงและการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นผู้หญิงไทยรวมพร คงกําเนิด; Roumporn Konggumnerd; ศิริอร สินธุ; Siriorn Sindhu; ชิตธนัช ทองคง; Chittanut Tongkong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเนื้องอกสมองความรุนแรงของความพร่องทางระบบประสาท ภาวะโภชนาการ และภาวะการทําหน้าที่ด้านร่างกายของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปภัสสรา มุกดาประวัติ; Papusara Mukdaprawat; สุพร ดนัยดุษฎีกุล; Suporn Danaidutsadeekul; วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์; Wallada Chanruangvanich; ปฤณัต อิทธิเมธินทร์; Parunut Itthimathin; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล . สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความเจ็บปวด ภาวะแทรกซ้อน ระบบทางเดินหายใจ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และความวิตกกังวลกับการฟื้นตัวด้านสรีรภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ช่องท้องในระยะวิกฤติสมคิด ทองดี; Somkid Thongdee; ผ่องศรี ศรีมรกต; Pongsri Srimoragot; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; Phornlert Chatrkaw; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2554ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดผื่นแดงบริเวณฝีเย็บและก้นกบในผู้ป่วยระบบประสาทที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะอุษณีย์ แก้วเก็บ; Usanee Kaewkab; วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์; Wallada Chanruangvanich; อรพรรณ โตสิงห์; Orapan Thosingha; สุพร สุนัยดุษฎีกุล; Suporn Danaidutsadeekul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์