Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2554Diagnostic screening for physical therapy: When to treat? When to refer?โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี; วิไลรัตน์ นุชประมูล; นิธิมา เชาวลิต; อรสา ชวาลภาฤทธิ์; ทิตพงษ์ ส่องแสง; คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์; สมชาย ลีลากุศลวงศ์; สุพร อภินันทเวช; ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2516Immunologyมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2554Physical therapy in ICUเอกรินทร์ ภูมิเชษฐ์; นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย; ยงค์ รงค์รุ่งเรือง; ยุวดี ตันติวัฒนาไพบูลย์; จตุพร วิชิตสระน้อย; รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ; ปรียานุช แย้มวงษ์; พวงทองศิริพานิช; สุนัน สุดดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2561Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified Early Warning Sign for Pressure Injury Preventionจุฬาพร ประสังสิต; กาญจนา รุ่งแสงจันทร์; วรรณิภา อำนาจวิชญกุล; ปนัดดา เสือหรุ่น; วาริดา จงธรรม; ละมัย โมรา; Chulaporn Prasungsit; Kanchana Roongsangjan; Wannipa Amnatwichayakul; Warida Jongtan; Lamai Mora; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2555การจัดการของผู้ดูแลในการดูแลเด็กโรคหืดอาภาวรรณ หนูคง; Apwan Nookong; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Sudaporn Payakkaraung; ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล; Yuwadee Pongsaranuntakul; ศิริวรรณ จูฑะพงษ์; Siriwan Chudapongse; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2554การศึกษานําร่องผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจของผู้ดูแล ต่อการควบคุมเบาหวานที่บ้านในเด็กเบาหวานที่ควบคุมโรคไม่ดีศิริโสภา จรรยาสิงห์; Sirisopa Chunyasing; พรศรี ศรีอัษฎาพร; Pornsri Sriussadaporn; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; อัจฉรา เปรื่องเวทย์; Ochara Preungvate; สุภาวดี ลิขิตมาศกุล; Supawadee Likitmaskul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล. งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2523คู่มือแพทย์เวร : สำหรับแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2557ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงศรัทธา ประกอบชัย; Sattha Prakobchai; ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา; Sasima Kusuma Na Ayuthya; ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ,; Doungrut Wattanakitkrileart; พีระ บูรณะกิจเจริญ; Peera Buranakitjaroen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทํานายการเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยในสตรีตั้งครรภ์ที่ฝากครรภในคลินิกตั้งครรภ์วัยรุ่นปิยาภรณ์ ล่าฟ้าเริงรณ; Piyaporn Lahfahroengron; เอมพร รตินธร; Ameporn Rathinthorn; ฤดี ปุงบางกะดี่; Rudee Pungbankadee; ภัทรวลัย ตลึงจิตร; Pattarawalai Talungchit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2561อิทธิพลของอายุ การวางแผนการตั้งครรภ์ ความเครียด และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกหลังคลอด ในมารดาที่ฝากครรภ์ ไม่ครบตามเกณฑ์เสาวรส แพงทรัพย์; Saowaros Pangzup; วรรณา พาหุวัฒนกร; Wanna Phahuwatanakorn; ฉวีวรรณ อยู่สําราญ; Chaweewan Yusamran; ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร; Dittakarn Boriboonhirunsarn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล