Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ยงยุทธ บุราสิทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การส่งเสริมค่านิยมไทย “คุณค่าและศักดิ์ศรี” ของผู้สูงอายุในสังคมเมืองยงยุทธ บุราสิทธิ์; ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์; Yongyuth Burasith; Kwanchit Sasiwongsaroj; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย. สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2557คู่มือการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่น เพื่อสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเสาวภา พรสิริพงษ์; ยงยุทธ บุราสิทธิ์; นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร; วาทิตต์ ดุริยอังกูร; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
2539ชนบทศึกษายงยุทธ บุราสิทธิ์; Yongyuth Burasith; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2556ชุมชนคนอีสานกับปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางสังคมในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครยงยุทธ บุราสิทธิ์; Yongyuth Burasith; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย. สาชาวิชาวัฒนธรรมศึกษา; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2552บทบาทของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างความสัมพันธ์ชายแดนไทย – กัมพูชายงยุทธ บุราสิทธิ์; Yongyuth Burasith; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2558ผีปอบ : วาทกรรมตกค้างในยุคออนไลน์ยงยุทธ บุราสิทธิ์; เสาวภา พรสิริพงษ์; ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์; Yongyuth Burasith; Saowapa Pornsiripongse; Kwanchit Sasiwongsaroj; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2544ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทไทย : ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจยงยุทธ บุราสิทธิ์; Yongyuth Burasith; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2557วัดในพุทธศาสนากับความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุเสาวภา พรสิริพงษ์; ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์; ยงยุทธ บุราสิทธิ์; Saowapa Pornsiripongse; Kwanchit Sasiwongsaroj; Yongyuth Burasith; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2540ศัพท์พัฒนาชนบท : การพัฒนา (Development)ยงยุทธ บุราสิทธิ์; Yongyut Burasit; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2551สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : โส้ยงยุทธ บุราสิทธิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2542เรื่องเล่าข่าว บก: ตลาดวัฒนธรรมที่เมืองบักห่ายงยุทธ บุราสิทธิ์; Yongyut Burasit; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2542เสียงเพรียกจากนักพัฒนาชาวบ้านยงยุทธ บุราสิทธิ์; Yongyut Burasit; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท