Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ลักขณา เติมศิริกุลชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การทบทวนและวิเคราะห์ทิศทางการวิจัยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2519-2549มณฑา เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; สาโรจน์ นาคจู; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2555การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกกำลังกายด้วยโยคะของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีณัฐสุภรณ์ โพธิ์โลหะกุล; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ธราดล เก่งการพานิช; พิมพ์สุภาว์ จันทนะโสตถิ์; Lakkhana Termsirikulchai; Tharadol Kengganpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; ลักขณา เติมศิริกุลชัย
2561การประเมินผลการรับสื่อการ์ตูนการสอนทักษะชีวิตไปใช้ของโรงเรียนขยายโอกาสที่ทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพภรณี วัฒนสมบูรณ์; อลงกรณ์ เปกาสี; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; Paranee Vatanasomboon; Alongkorn Pekalee; Arpaporn Powwattana; Lakkhana Temsirikulchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2552การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปสู่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครสรรเสริญ ไข่ลือนาม; ประสิทธิ์ ลีระพันธ์; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ธราดล เก่งการพานิช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2540การศึกษาพฤติกรรมและเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในกลุ่มเยาวชน แม่บ้าน และคนงานในโรงงานประภาเพ็ญ สุวรรณ; วสันต์ ศิลปสุวรรณ; บุญยง เกี่ยวการค้า; นิรัตน์ อิมามี; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2556ประสิทธิผลของโปรแกรมทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดนครปฐมริษา บุนนาค; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; อาภาพร เผ่าวัฒนา; Risa Bunnag; Lakkhana Temsirikulchai; Paranee Vatanasomboon; Arpaporn Powwattana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2551ปัจจัยที่มีอทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงธราดล เก่งการพานิช; มณฑา เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2556ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ของผู้ประกอบการร้านบริการอินเตอร์เน็ตและเกมส์ กรุงเทพมหานครอลงกรณ์ เปกาลี; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; ธราดล เก่งการพานิช; Lakkhana Termsirikulchai; Paranee Vatanasomboon; Tharadol Kengganpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; ลักขณา เติมศิริกุลชัย
2552ผลกระทบของการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่เป็นประจำมณฑา เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ศรัณญา เบญจกุล; ธราดล เก่งการพานิช; Mondha Kengganpanich; Lakkhana Termsirikulchai; Tharadol Kengganpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2553ผลของฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อการรับรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนอาชีวศีกษาในกรุงเทพมหานครธนนันทน์ วรรณศิโรรัตน์; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; มณฑา เก่งการพานิช; ธราดล เก่งการพานิช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมการควบคุมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6วชิราภรณ์ แสนสิงห์; ประสิทธ์ ลีระพันธ์; ธราดล เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; Wachiraporn Sansing; Prasit Leerapan; Tharadol Kengganpanich; Lakkhana Termsirikulchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
2556ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อควบคุมน้ําหนัก ในนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ปราณิศา กิ่งกังวาลย์; ประสิทธ์ ลีระพันธ์; ธราดล เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; Pranisa Kingkangwan; Prasit Leerapan; Tharadol Kengganpanich; Lakkhana Termsirikulchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; กรุงเทพมหานคร. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
Apr-2555พฤติกรรมการสูบบุหรี่ผิดกฎหมายของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันในภาคใต้ของไทยมณฑา เก่งการพานิช; ศรัณญา เบญจกุล; ธราดล เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ภิฤดี ภวนานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2556พฤติกรรมป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิในพนักงานบริการ ในบาร์เบียร์ เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีธันวา หอมจันทร์; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; Tunwa Homchun; Paranee Vatanasomboon; Lakkhana Temsirikulchai; Punyarat Lapvongwatana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข; จังหวัดชลบุรี. อำเภอเมือง. เทศบาลเมืองแสนสุข
2548สถานการณ์การดำเนินงานและความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่มณฑา เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ธราดล เก่งการพานิช; Mondha Kengganpanich; Lakkhana Termsirikulchai; Tharadol Kengganpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2549สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534-2547ศรัณญา เบญจกุล; มณฑา เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2549สรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง รวมพลังประชาคม ขจัดภัย วันที่ 5-6 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯมณฑา เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ศรัณญา เบญจกุล; สาโรจน์ นาคจู; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2551เครือข่ายทางสังคมกับกระบวนพัฒนาชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านกรภัทร ขันไชย; ประสิทธ์ิ ลีระพันธ์; มณฑา เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
2554เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพแผนงาน สอส.ระยะที่ 2 พ.ศ. 2551-2554.ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2552เปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนระหว่างโรงเรียนในและนอกเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กนกวรรณ ชมเชย; มณฑา เก่งการพานิช; ธราดล เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์