Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author วชิราภรณ์ วรรณดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
253410 ปี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทสุขุมาวดี ขำหิรัญ; วิรัช นิยมธรรม; วชิราภรณ์ วรรณดี; อมร ทวีศักดิ์; สุจริตลักษณ์ ดีผดุง; สมทรง บุรุษพัฒน์; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; อภิญญา บัวสรวง; ดวงพร คำนูณวัฒน์; อรนุช นิยมธรรม; รำไพ มนต์แก้ว; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี ตามความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภูมิภาคตะวันตกวชิราภรณ์ วรรณดี; ธนายุส ธนธิติ; Wachiraporn Wandee; Thanayus Thanathiti; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2546ภาษาไทยนอกจอวชิราภรณ์ วรรณดี; Wachiraporn Wanadee; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2537ศัพท์สื่อสารสังคีตวชิราภรณ์ วรรณดี; Wachiraporn Wandi; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2538สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : กะเหรี่ยงสะกอสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง; สมทรง บุรุษพัฒน์; ลักขณา ดาวรัตนหงษ์; วชิราภรณ์ วรรณดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2538สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : เขมรถิ่นไทยสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง; สมทรง บุรุษพัฒน์; ประกอบ ผลงาม; ลักขณา ดาวรัตนหงษ์; วชิราภรณ์ วรรณดี; วีระพงศ์ มีสถาน; ณัฏฐวี ทศรฐ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2543เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ : ปราชญ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาเอี่ยม ทองดี; ดวงพร คำนูณวัฒน์; วชิราภรณ์ วรรณดี; อภิญญา บัวสรวง; เรณู เหมือนจันทร์เชย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท