Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author วรรณา คงสุริยะนาวิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุลิวรรณ อุนนาภิรักษ์; Liwan Ounnapiruk; วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์; Virapun Wirojratana; วรรณา คงสุริยะนาวิน; Wanna Kongsuriyanavin; วิลาสินี เติมเศรษฐเจริญ; Wilasinee Termsettajaroen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
2554ผลของการศึกษาวิชาการพัฒนาตนตามหลักศาสนาต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและความสุขในการดําเนินชีวิตของนักศึกษาพยาบาลพวงเพชร เกษรสมุทร; Phuangphet Kaesornsamut; วรรณา คงสุริยะนาวิน; Wanna Kongsuriyanavin; อรุณรัศมี บุนนาค; Aroonrasamee Bunnag; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; Arunrat Srichantaranit; กาญจนา ครองธรรมชาติ; Kanjana Krongthammachart; กลิ่นชบา สุวรรณรงค์; Klinchaba Suvarnarong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะต่อความสุขการเห็นคุณค่าในตนเองและอาการซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาลกลิ่นชบา สุวรรณรงค์; Klinchaba Suvarnarong; พวงเพชร เกษรสมุทร; Phuangphet Kaesornsamut; นภวัลย์ กัมพลาศิริ; Noppawan Kumpalasiri; วรรณา คงสุริยะนาวิน; Wanna Kongsuriyanavin; กาญจนา ครองธรรมชาติ; Kanjana Krongthammachart; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์