Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author วรรณา พาหุวัฒนกร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การเปรียบเทียบปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน 3 วันแรก หลังคลอดระหว่างมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวกับมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และนมผสมเมื่อ 1 เดือนวรรณา พาหุวัฒนกร; Wanna Phahuwatanakorn; มารยาท สุธรรมพิทักษ์; Munyat Soothampitag; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล. โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล
2557ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้สมรรถนะในตนเองและการสนับสนุนจากสามีและพยาบาลในการทํานายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 สัปดาห์สุวรรณา ชนะภัย; Suwanna Chanapai; นิตยา สินสุกใส; Nittaya Sinsuksai; นันทนา ธนาโนวรรณ; Nanthana Thananowan; วรรณา พาหุวัฒนกร; Wanna Phahuwatanakorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; จังหวัดสระแก้ว. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว. ฝ่ายการพยาบาล
2558ปัจจัยทำนายการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยรุ่งนภา รู้ชอบ; Rungnapa Ruchob; นิตยา สินสุกใส; Nittaya Sinsuksai; วรรณา พาหุวัฒนกร; Wanna Phahuwatanakorn; ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร; Dittakarn Boriboonhirunsarn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2556ปัจจัยส่วนบุคคลเวลาที่เริ่มให้นมแม่ และการสนับสนุนจากพยาบาลในการทํานายความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนจําหน่ายในมารดาหลังผ่าตัดคลอดศศิธารา น่วมภา; Sasitara Nuampa; นิตยา สินสุกใส; Nittaya Sinsuksai; วรรณา พาหุวัฒนกร; Wanna Phahuwatanakorn; พฤหัส จันทร์ประภาพ; Pharuhas Chanprapaph; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของการนวดร่วมกับการประคบร้อนต่อความเจ็บปวดและการเผชิญความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรกทัศนีย์ คล้ายขํา; Thatsanee Klaikham; ฉวีวรรณ อยู่สําราญ; Chaweewan Yusamran; นันทนา ธนาโนวรรรณ; Nanthana Thananowan; วรรณา พาหุวัฒนกร; Wanna Phahuwatanakorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2562ผลของการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อระหว่างมารดาและทารกภายหลังคลอดโดยเร็วต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานหนึ่งเดือนกรกนก เกื้อสกุล; นิตยา สินสุกใส; วรรณา พาหุวัฒนกร; วิทยา ถิฐาพันธ์; Kornkanok Kuesakul; Nittaya Sinsuksai; Wanna Phahuwatanakorn; Vitaya Titapant; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2557ผลของการใช้ความเย็นและความร้อนต่อการอักเสบและความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บในมารดาหลังคลอดทิพย์วรรณ จันทร์มณี; Tippawan Janmanee; ฉวีวรรณ อยู่สําาราญ; Chaweewan Yusamran; เอมพร รตินธร; Ameporn Ratinthorn; วรรณา พาหุวัฒนกร; Wanna Phahuwatanakorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; จังหวัดปทุมธานี. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. งานการพยาบาลผู้คลอด
2554ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทการเป็นมารดาต่อความสําเร็จในบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นที่ไม่ได้วางแผนการตั้งครรภ์อดิณา ศรีสมบูรณ์; Adina Srisomboon; เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร; Yaowalak Serisathien; ฉวีวรรณ อยู่สําราญ; Chaweewan Yusamran; วรรณา พาหุวัฒนกร; Wanna Phahuwatanakorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2558ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการและการรับประทานยาบำรุงธาตุเหล็กต่อภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์วิภาวดี พิพัฒน์กุล; Wipawadee Pipatkul; นิตยา สินสุกใส; Nittaya Sinsuksai; วรรณา พาหุวัฒนกร; Wanna Phahuwatanakorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; อุบลราชธานี. ศูนย์อนามัยที่ 7. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
2559สาระน่ารู้จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน Ethical Issues in Recruitment Process ประเด็นจริยธรรมในกระบวนการเชิญชวนอาสาสมัครวรรณา พาหุวัฒนกร; Wanna Phahuwatanakorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2560อิทธิพลของทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นสุภาพันธ์ จันทร์ศิริ; Suphaphan Chansiri; วรรณา พาหุวัฒนกร; Wanna Phahuwatanakorn; ฉวีวรรณ อยู่สําราญ; Chaweewan Yusamran; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2561อิทธิพลของอายุ การวางแผนการตั้งครรภ์ ความเครียด และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกหลังคลอด ในมารดาที่ฝากครรภ์ ไม่ครบตามเกณฑ์เสาวรส แพงทรัพย์; Saowaros Pangzup; วรรณา พาหุวัฒนกร; Wanna Phahuwatanakorn; ฉวีวรรณ อยู่สําราญ; Chaweewan Yusamran; ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร; Dittakarn Boriboonhirunsarn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล