Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์เสาวนีย์ เนาวพาณิช; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์
2558การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเสาวนีย์ เนาวพาณิช; Saowanee Naowapanich; บุญทิพย์ สิริธรังศรี; Boontip Siritarungsri; สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; Supim Sripunvoraskul; พิชชุดา วิรัชพินทุ; Pitchuda Wiratchpintu; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; Wanpen Pinyopasakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายการทํางานของหัวใจห้องล่างซ้าย และระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมกับอัตราการกรองของไตในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจวิภารัตน์ สุวรรณมาศ; Wiparat Suwanmas; อุษาวดี อัศดรวิเศษ; Usavadee Asdornwised; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; Wanpen Pinyopasakul; ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ; Punnarerk Thongchareon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2559ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดหลังการผ่าตัดดัชนีมวลกายและภาวะโภชนาการต่อการหายของแผลบริเวณสันอกในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจวรางคณา นับงาม; Warangkana Nabngarm; อุษาวดี อัศดรวิเศษ; Usavadee Asdornwised; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; Wanpen Pinyopasakul; ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ; Punnarerk Thongcharoen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2557ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพกับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตันนิรัชรา จ้อยชู; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; วิชชุดา เจริญกิจการ; Niratchara Joychoo; Wanpen Pinyopasakul; Vishuda Chareonkitkarn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ดัชนีมวลกาย และโรคร่วมกับการเกิดภาวะการตอบสนองการอักเสบทั่วร่างกายในผู้ป่วยที่มีการติดต่อในระบบทางเดินหายใจที่ห้องฉุกเฉินทิฏฐิ ศรีวิสัย; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; วิชชุดา เจริญกิจการ; Thitdhi Srivisai; Wanpen Pinyopasakul; Vishuda Charoenkitkarn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมในภาวะภัยพิบัติน้ำท่วมของผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลในประเทศไทยจงจิต เสน่หา; Chongjit Saneha; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; Wanpen Pinyopasakul; วาสินี ชาญศรี; Wasinee Charnsri; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2558ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจที่ได้รับยาวาร์ฟารินต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินและพฤติกรรมการบริโภคอาหารจุฑามาศ จินาทิตย์; Jutamart Jinatit; อุษาวดี อัศดรวิเศษ; Usavadee Asdornwised; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; Wanpan Pinyopasakul; วรวงศ์ ศลิษฎ์อรรถกร; Worawong Slisatkorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2559ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายแบบผู้ป่วยนอกต่อความวิตกกังวลและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกเบญจวรรณ พวงเพชร; Benjawan Puangpech; อุษาวดี อัศดรวิเศษ; Usavadee Asdornwised; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; Wanpen Pinyopasakul; กนกรัตน์ พรพาณิชย์; Kanograt Pornpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2560ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมต่อความพร้อมในการดูแลและความพึงพอใจของผู้ดูแลจิตชญา อยู่เย็น; Jitchaya Yooyen; วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์; Virapun Wirojratana; นารีรัตน์ จิตรมนตรี; Narirat Jitramontree; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; Wanpen Pinyopasakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทำหน้าที่ทางเพศในผู้หญิงที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่กุลกัลย์ อภิชาตวงษ์; Kullakan Apichatwong; อุษาวดี อัศดรวิเศษ; Usavadee Asdornwised; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; Wanpen Pinyopasakul; อนุพันธ์ ตันติวงศ์; Anupan Tantiwong; พิชัย ลีระศิริ; Pichai Leerasiri; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลศัลยศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2017ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนจําาหน่ายออกจากโรงพยาบาลอรทัย บุญชูวงศ์; Orathai Boonchuwong; จงจิต เสน่หา; Chongjit Saneha; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; Wanpen Pinyopasakul; ยงชัย นิละนนท์; Yongchai Nilanont; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดครั้งแรกภัทรากาญจน์ วิถาทานัง; Pattarakan Withatanang; จงจิต เสน่หา; Chongjit Saneha; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; Wanpen Pinyopasakul; ยงชัย นิละนนท์; Yongchai Nilanont; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2558ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องต่อคุณภาพของการเตรียมลำไส้ และความวิตกกังวลในผู้ที่เข้ารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผู้ป่วยนอกภัคภร เกตุสีสังข์; Pukkaporn katseesung; อุษาวดี อัศดรวิเศษ; Usavadee Asdornwised; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; Wanpen Pinyopasakul; ธวัชชัย อัครวิพุธ; Thawatchai Akaraviputh; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2562ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดศิวพร ถือชาติ; อุษาวดี อัศดรวิเศษ; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; อัฐพร ตระการสง่า; Siwaporn Thuchart; Usavadee Asdornwised; Wanpen Pinyopasakul; Auttaporn Trakarnsanga; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2557หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาลศรินรัตน์ ศรีประสงค์; เสาวนีย์ เนาวพาณิช; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; สุนัน สุดดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์