Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author วันเพ็ญ แก้วปาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การถอดบทเรียนโครงการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ
2544การวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรคของโรงพยาบาลชุมชนพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; ฉวีวรรณ บุญสุยา; ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; พิทยา จารุพูนผล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2551การศึกษาองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด)อาภาพร เผ่าวัฒนา; ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2549ครอบครัวและการทำงาน: ทักษะชีวิตของคู่สมรสสุลี ทองวิเชียร; วันเพ็ญ แก้วปาน; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.
2547ความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ของสตรีตั้งครรภ์และสามีกับภาวะสุขภาพและน้ำหนักของทารกแรกเกิด : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วสมภพ อิทธิอาวัชกุล; วันเพ็ญ แก้วปาน
2548ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานกับผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ของสถานีอนามัย ในจังหวัดนครปฐมสุรินธร กลัมพากร; สุนีย์ ละกำปั่น; วันเพ็ญ แก้วปาน; ปราณี ตั้งจารุวัฒนชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2545คุณภาพการจัดบริการในงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามการรับรู้ของผู้ป่วย : กรณีศึกษาในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยวันเพ็ญ แก้วปาน; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; สมพร เตรียมชัยศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2550คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดนราธิวาส : การประเมินโดยประยุกต์แบบวัด WHOQOL-HIV-BREF ขององค์การอนามัยโลกธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์; วันเพ็ญ แก้วปาน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2552คู่มือสังเกตและประเมินเพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยยึดชุมชนเป้าหมายเป็นฐานภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
Apr-2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาและการปฏิบัติตนในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุของผู้ป่วยสูงอายุโรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีโชคชัย มานะดี; วันเพ็ญ แก้วปาน
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรีบุญลาภ ทิพย์จันทร์; วันเพ็ญ แก้วปาน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข.
2548ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วปัญญา สัตยาภักดีชัย; วันเพ็ญ แก้วปาน
Jun-2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุในสถานประกอบการเขตนิคมอุตสาหกรรม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีโชคชัย มานะดี; วันเพ็ญ แก้วปาน
Sep-2552ภาวะสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุ (อายุ 45-60 ปี)วันเพ็ญ แก้วปาน; สุรินทร กลัมพากร; กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข
2549ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของพระธุดงค์ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี 2549บุญเลิศ จันทราภาส; ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ; สายัณห์ สวัสดิ์ศรี; วันเพ็ญ แก้วปาน; ดาบศักดิ์ กองสมุทร; บุญเติม แสงดิษฐ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข.
2549ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของแม่ชีที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี 2549บุญเลิศ จันทราภาส; ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ; สายัณห์ สวัสดิ์ศรี; วันเพ็ญ แก้วปาน; ดาบศักดิ์ กองสมุทร; บุญเติม แสงดิษฐ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข.
2551รายงานการวิจัยบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้วิทยา ช่อวิเชียร; วันเพ็ญ แก้วปาน; คุณากร คณา; สายัณห์ สวัสดิ์ศรี; จริยานาฎ เกวี; Wonpen Kaewpan   ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข.
2540รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการปฏิบัติในการบริบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก (กลุ่มอาการไข้หวัดและปอดบวม) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรีพัชนี เทพสุธา; วันเพ็ญ แก้วปาน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข.
2548รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6 เดือนของมารดาในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วปัญญา สัตยาภักดีชัย; วันเพ็ญ แก้วปาน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข.
2552รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; จรรยา ภัทรอาชาชัย; จุฑาธิป ศีลบุตร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.