Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูงสมสิริ รุ่งอมรรัตน์; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
-การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูงวัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสําคัญของข้อมูลความเข้าใจข้อมูล และความวิตกกังวลของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กในระยะพักฟื้นหลังผ่าตัดหัวใจปนัทดา แก้วเปรม; Panatda Kaewpram; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; Wanlaya Thampanichawat; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Sudaporn Payakkaraung; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก: การศึกษาเบื้องต้นโสภา เกิดพิทักษ์; Sopa Kerdpitak; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; Wanlaya Thampanichawat; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; โรงพยาบาลสระบุรี
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของวัยรุ่นภายหลังได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกน้ำฝน ฤทธิภักดี; Namfon Rithipukdee; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; Walaya Thampanichawat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2555ปัจจัยทํานายความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีมลฤดี ยืนยาว; Monrudee Yuenyaw; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; Wanlaya Thampanichawat; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยต่อความวิตกกังวลและการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลบุตรที่ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤตอลงกรณ์ อักษรศรี; Alongkorn Aksornsri; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; Wanlaya Thampanichawat; ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ; Kaimook Wichiencharoen; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิดเนตรชนก พีสะระ; Natechanok Peesara; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Sudaporn Payakkaraung; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; Walaya Thampanichawat; สมสิริ รุ่งอมรรัตน์; Somsiri Rungamornrat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์