Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author วิริณธิ์ กิตติพิชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Factors Influencing Quality of Life among Street Vendors in BangkokSupattra Fofon; Pimsurang Theachaboonsermsak; Supachai Pitiguntang; Phitaya Charupoonphol; Wirin Kittipichai; สุภัทรา ฝอฝน; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; ศุภชัย ปิติกุลตัง; พิทยา จารุพูนผล; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Mahidol University. Faculty of Public Health
Sep-2009Factors influencing the praticipation of the elderly in strong elderly club, Nakhon Ratchasima Province, ThailandSutham Nanthamongkolchai; Siriporn Ketthanang; Kanitha Chumroonsawasdi; Wirin Kittipichai; สุธรรม นันทมงคลชัย; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Mahidol University. Faculty of Public Health. Department of Family Health; Sutham Nanthamongkolchai
2014Intention to practice positive preventive behaviors of transmission and acquisition among teenagers with HIV in risk areas of ThailandSupapun Singhor; Kanittha Chamroonsawasdi; Phitaya Charupoonphol; Wirin Kittipichai; สุภาพรรณ สิงห์เหาะ; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; พิทยา จารุพูนผล; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Mahidol University. Faculty of Public Health
2010Life skills development program to reduce bullying and to promote good practices among primary school students, Samut-Sakorn Province, ThailandJarueyporn Suparp; Waraporn Boonyathan; Wirin Kittipichai; Kanitta Chamroonsawasdi; จรวยพร สุภาพ; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Family Health; Jarueyporn Suparp
2552Program development on prevention skills against sexual assault among school aged childrenWirin Kittipichai; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Sutida Klatthong; Chutichai Majang; ชุติชัย มาแจ้ง; Phitaya Charupoonphol; พิทยา จารุพูนผล; Sutham Nanthamongkolchai; สุธรรม นันทมงคลชัย; Mahidol University. Faculty of Public Health. Department of Family Health.
2557Relationship between Leadership Behaviors and JobSatisfaction among Nurses in Hospitals of South KordofanState, SudanWaleed Ali Ahmed Mohammed; Charuwan Tadadej; จารุวรรณ ธาดาเดช; Wirin Kittipichai; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Krit Pongpirul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์; Sudan. South Kordofan State. Ministry of Health; Thailand. Mahidol University. Faculty of Public Health; Thailand. Chulalongkorn University. Faculty of Medicine; USA. Baltimore. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
2565การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 1ศศิกร สองคำชุม; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563การปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ดาริน จอมวงค์; สุธี อยู่สถาพร; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Darin Jomvong; Suthee Usathaporn; Chardsumon Prutipinyo; Wirin Kittipichai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. การบริหารโรงพยาบาล
2551การประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการวิจัยบูรณาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำท่าจีน-แม่กลอง พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2546-2549กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; จรวยพร สุภาพ; สมชาย ดุรงค์เดช
2553การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อป้องกันความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาครกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; จรวยพร สุภาพ; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2548การพัฒนารูปแบบการป้องกันจากองค์ความรู้ความรุนแรงทางเพศและทางร่างกายต่อเด็กและสตรีจรวยพร สุภาพ; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; Jaruayporn Suparp; Kanistha Chamroonsawasdi; Wirin Kittipichai; Piyatida Khajornchaikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2560การเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตสุขภาพที่ 1, 2, และ 3กาญจนา เอี่ยมอักษร; สุรชาติ ณ หนองคาย; ยุวนุข สัตยสมบูรณ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Kanjana Iamaksorn; Surachart Na Nongkhai; Youwanuch Sattayasomboon; Wirin Kittipichai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2562คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในกรุงเทพมหานครวิริณธิ์ กิตติพิชัย; ปาริดา บุญนาค; Wirin Kittipichai; Parida Boonnak; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2554คุณภาพชีวิตสมรสของบุคลากรที่ทำงานในสถานีอนามัยจังหวัดสมุทรปราการกฤตยา โสรัจจตานนท์; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; สุธรรม นันทมงคลชัย; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Pimsurang Taechaboonsermsak; Sutham Nanthamongkolchai; Wirin Kittipichai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
2562ปัจจัยทำนายการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ของทันตแพทย์บุญพร้อม ไพรงาม; ศรัณญา เบญจกุล; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Boonprom Praingam; Saranya Benjakul; Wirin Kittipichai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 เดือนในจังหวัดสุพรรณบุรีญาดา พันธ์แดง; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; จรวยพร สุภาพ; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Yada Phantaeng; Kanittha Chamroonsawasdi; Jarusporn Suparp; Wirin Kitthipichai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2557ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดพะเยาวิไลพร พุทธวงศ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; ทัศนีย์ ศิลาวรรณ; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; Wirin Kittipichai; Tassanee Silawan; Chokchai Munsawaengsup; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยชุมชน; วิริณธิ์ กิตติพิชัย
2557ผลของโปรแกรมพัฒนาการสอนเพศศึกษาของบิดาต่อการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรชาย อายุ 10-12 ปี ในเขตปริมณฑลปภาวี ไชยรักษ์; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; Kanitha Chamroonsawasdi; Wirin Kittipichai; Pimsurang Taechaboonsermasak; Piyathida Khajornchaikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
2560พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองวิชุตา คงเหมือนเพชร; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; ศุภชัย ปิติกุลตัง; Vichuta Kongmueanphet; Wirin Kittipichai; Supachai Pitikultang; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2564ระบบบริการสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์จะเด็ดดาว สารบรรณ; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; วัลลีรัตน์ พบคีรี; นพดล กรรณิกา; Jadetdaw Saraban; Chardsumon Prutipinyo; Wirin Kittipichai; Vallerut Pobkeeree; Noppadon Kannika; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ