Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาครัฐสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ; ชินจิต ไชยธรรม; Somboon Sirisunhirun; Chinnajit Chaiyatham; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์; สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2562การคลังภาครัฐเปรียบเทียบ : กรณีศึกษาไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลีสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ; ติณณภพ พัฒนะ; ณิชกานต์ บรรพต; คณิศร เทียนทอง; Somboon Sirisunhirun; Nisachon Chatthong; Tinapop Pattana; Nichakan Banphot; Kanisorn Thienthong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์
Nov-2549การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์
2546การวิจัยประเมินผลการจัดงานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 14 ของสำนักงานพุทธมณฑลสุรีย์ กาญจนวงศ์; ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย; สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ; รัชดา ธนาดิเรก; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Jul-2548การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเขตจังหวัดนครปฐมศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด; สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ; จวน ไชยสุวรรณ; นภ กาญจนกันติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาตร์และมนุษยศาสตร์
Jun-2550ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัวสุรีย์ กาญจนวงศ์; พรชัย ขันตี; สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2559ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทยชโลธร โอฬารประเสริฐ; จิตรลดา อมรวัฒนา; จิรายุ เอื้อวรากุล; สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์
2546ทฤษฎีองค์การและกระบวนการจัดการสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Dec-2549รายงานผลการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ; รัชดา ธนาดิเรก; กมลพร สอนศรี; องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Aug-2549รายงานผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2551เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา 2551 หัวข้อที่ 2 การบริหารการจัดการสำหรับคนยุคใหม่สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ; อรรถพล กาญจนพงษ์พร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์
2555แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐมสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ; ภัทร์ พลอยแหวน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์