Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author สุปรียา ตันสกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552Constructionism and Brain – based Learningสุปรียา ตันสกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2550กระบวนการเรียนรู้โดยสังเกตจากตัวแบบเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครจักรกฤษณ์ พลราชม; สุปรียา ตันสกุล; ธราดล เก่งการพานิช; ตุ๋ย ยังน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. สถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบทสูงเนิน
2556การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและกิจกรรมทางกายของสตรีที่มีภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลสามโก้ จังหวัดอ่างทองสุวภัทร คำโตนด; ธราดล เก่งการพานิช; สุปรียา ตันสกุล; มณฑา เก่งการพานิช; Suwapat Khamtanot; Tharadol Kengganpanich; Supreya Tansakul; Mondha Kengganpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; จังหวัดอ่างทอง. อำเภอสามโก้. โรงพยาบาลสามโก้
2551การประยุกต์ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1 อำเภออรัญประเทศ จ.อำนาญเจริญปัญนี กิตติพงศ์พิทยา; สุปรียา ตันสกุล; ธราดล เก่งการพานิช; ตุ๋ย ยังน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. สถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบทสูงเนิน
2554การประยุกต์ทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นธวัชชัย เอกสันติ; สุปรียา ตันสกุล; สุนีย์ ละกำปั่น; กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน; Tawatchai Akesunti; Supreya Tansakul; Sunee Lagampan; Kamonmarn Virutsestazin; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะพลศึกษา. ภาควิชาสุขศึกษา
2556การพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนและการรับรู้พลังอำนาจตนเองโดยการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ในนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สุปรียา ตันสกุล; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; Supreya Tansakul; Paranee Vatanasomboon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; สุปรียา ตันสกุล
2538การมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชนเขตเมือง ในการเผยแพร่ความรู้โรคเอดส์สุรีย์ จันทรโมลี; สมจิตต์ สุพรรณทัสน์; ชาญชัย ยามะรัต; วรพรรณ รุ่งศิริวงศ์; รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว; เฉลิมพล ตันสกุล; สุปรียา ตันสกุล; ชนิณัฐ วโรทัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2554การรับรู้ความสามารถตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ของสมาชิกชมรมผู้สู้งอาย จังหวัดกาญจนบุรีนุชเนตร บุญมั่น; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; สุปรียา ตันสกุล; Nuchanet Boonman; Manirat Therawiwat; Nirat Imamee; Supreya Tansakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2552การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นเนตรทราย ปัญญชุณห์; ธราดล เก่งการพานิช; สุปรียา ตันสกุล; สุพร อภินันทเวช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล; โรงพยาบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2555การสื่อสารสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชน โดยแกนนำนักเรียนในชุมชนเซ็ม ตําบลเมืองที อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์นคพล บุญโสดากร; สุปรียา ตันสกุล; ธราดล เก่งการพานิช; มลินี สมภพเจริญ; Nakaporn Boonsodrakorn; Supreya Tansakul; Tharadol Kenggranpanich; Malinee Sompomjarean; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2553การใช้สัปดาห์บูรณาการการเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาการและการพัฒนาตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาสุปรียา ตันสกุล; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; Supreya Tansakul; Paranee Vatanasomboon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; ภรณี วัฒนสมบูรณ์
2549จิตวิทยากับการปรับพฤติกรรมสุขภาพสุปรียา ตันสกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2550ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์: แนวทางการดำเนินงานในงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพสุปรียา ตันสกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2554ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการลดน้ำหนักนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะอ้วน ในจังหวัดสมุทรปราการวรานันทน์ ดีหอมศีล; สุปรียา ตันสกุล; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ธราดล เก่งการพานิช; Waranun Deehomsin; Supreya Tansakul; Arpaporn Powwattana; Tharadol Kengganpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข; กรุงเทพมหานคร. โรงพยาบาลรามคำแหง
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ศิริพร นิธิวัฒน์; สุปรียา ตันสกุล; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; Siriporn Nitiwat; Supreya Tansakul; Manirat Therawiwat; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาหญิงในจังหวัดนครนายกณัฐธิดา ปัญจะโรทัย; สุปรียา ตันสกุล; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; Nattida Panjarothai; Supreya Tansakul; Nirat Imamee; Manirat Therawiwat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2556ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ในอําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมจริยา พลเหี้ยมหาญ; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; สุปรียา ตันสกุล; ตุ๋ย ยังน้อย; Jariya Ponheamhan; Paranee Vatanasomboon; Supreya Tansakul; Tue Youngnoi; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยชุมชน
2556ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรีสุธีรา บุญแต้ม; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; สุปรียา ตันสกุล; นิรัตน์ อิมามี; Sutheera BoonTam; Manirat Therawiwat; Supreya Tansakul; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2556ปัจจัยทํานายพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครสวรรค์อิสรียา ณ น่าน; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; สุปรียา ตันสกุล; Itsareeya Na Nan; Manirat Therawiwat; Nirat Imamee; Supreya Tansakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2554ผลการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นหลักในการป้องกันการใช้แอมเฟตามีนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐมปุณยนุช จุลนวล; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; สุปรียา ตันสกุล; Punyanuch Chulnoul; Manirat Therawiwat; Nirat Imamee; Supreya Tansakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์