Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author สุรินธร กลัมพากร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Prevalence estimation of three breast cancer screening methods among northeastern women in ThailandSutthi Jareinpituk; Chukiat Viwatwongkasem; Surintorn Kalampakorn; Supannee Sriamporn Promthet; Pratana Satitvipawee; สุทธิ เจริญพิทักษ์; ชูเกียรติ  วิวัฒน์วงศ์เกษม; สุรินธร กลัมพากร; ปรารถนา สถิตย์วิภาวี; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Epidemiology; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Biostatistics; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Public Health Nursing; Sutthi Jareinpituk
2554การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชนชุลีกร ด่านยุทธศิลป์; สุรินธร กลัมพากร; Surintorn Kalampakorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข
2556การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน: การประยุกต์แนวคิดและทฤษฏีสู่การปฏิบัติอาภาพร เผ่าวัฒนา; สุรินธร กลัมพากร; สุนีย์ ละกำปั่น; ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.
2548ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานกับผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ของสถานีอนามัย ในจังหวัดนครปฐมสุรินธร กลัมพากร; สุนีย์ ละกำปั่น; วันเพ็ญ แก้วปาน; ปราณี ตั้งจารุวัฒนชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2551บุหรี่กับสุขภาพ : บทบาทของพยาบาลต่อการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ทัศนา บุญทอง; ผ่องศรี ศรีมรกต; สุรินธร กลัมพากร; ทัศนา บุญทอง; ผ่องศรี ศรีมรกต; สุรินธร กลัมพากร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. กรรมการเครือข่ายพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2548ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในชีวิตสมรสของสตรีในเขตชนบท จังหวัดพิษณุโลกสุธรรม นันทมงคลชัย; ประภัสสร ธูปมงคล; พูนสุข ช่วยทอง; สุรินธร กลัมพากร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2555ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำางานด้านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตและความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดใหญ่อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; สุรินธร กลัมพากร; สุนีย์ ละกำปั่น; Surintorn Kalampakorn; Sunee Lagampan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์
2550พยาบาลชุมชนกับการควบคุมการบริโภคยาสูบทัศนีย์ รวิวรกุล; สุรินธร กลัมพากร; วีณา เที่ยงธรรม; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; อาภาพร เผ่าวัฒนา; สุนีย์ ละกำปั่น; สุรินธร กลัมพากร; ทัศนีย์ รวิวรกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.
2550รายงานการประเมินผลภายในแผนงานพัฒนาจังหวัดนำร่องการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร แกนนำระดับจังหวัดสุนีย์ ละกำปั่น; สุรินธร กลัมพากร; อาภาพร เผ่าวัฒนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.
2550รายงานการวิจัยเชิงสำรวจวิชาชีพสาธารณสุขและการควบคุมการบริโภคยาสูบสุรินธร กลัมพากร; สุวัฒนา เกิดม่วง; นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์; Surintorn  Kalampakorn ; Nithat Sirichotiratana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Public Health Nursing; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Public Health Administration
2544รายงานวิจัยการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข ปีการศึกษา 2544สุนีย์ ละกำปั่น; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; สุรินธร กลัมพากร; ทัศนีย์ นนทะสร; วรรณเพ็ญ กรอบทอง; Sunee Lakampan ; Punyarat Lapvongwattana ; Surintorn Kalampakorn; Tassanee Nontason; Vanphen Krobthong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข.
2547รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพอรวรรณ แก้วบุญชู; ศุภรัตน์ ออประเสริฐ; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล; ดวงรัตน์ อินทร; สุรินธร กลัมพากร; อาภาพร เผ่าวัฒนา; สำลี สาลีกุล; Orawan Kaewboonchoo; Pimpan Silpasuwan; Pipat Luksamijarulkul; Duangrat Inthorn; Surintorn Kalampakorn; Arpaporn Powwattana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม.
2554รายงานวิจัยเรื่องสถานการณ์ทำงานและสุขภาวะของอาจารย์พยาบาลไทยที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลภายหลังเกษียณอายุราชการเขตภาคกลางและภาคตะวันออกวันเพ็ญ แก้วปาน; ภูษิตา อินทรประสงค์; สุรินธร กลัมพากร; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; เปรมวดี คฤหเดช; ประกาย จิโรจน์กุล; ยุวดี ลีลักขณาวีระ; ยุวดี วิทยพันธุ์; Wonpen   Kaewpan; Bhusita Intaraprasong; Surintorn  Kalampakorn; Arpaporn  Powwattana; Panan Pitchayapinyo; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.