Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author อนุชาติ พวงสำลี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การจัดการซากปรักหักพังจากภัยพิบัติ : แนวทางการปฏิบัติและกรณีศึกษาอัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย; อนุชาติ พวงสำลี; ศิริพร วงศ์สารสิน; เสาวจิต เณรรักษา; ยงยุทธ ก้อนจันทร์เทศ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2545การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของภาคประชาสังคมไทยอนุชาติ พวงสำลี; เนาวรัตน์ พลายน้อย; กมลวรรณ พันพึ่ง; ศุภวัลย์ พลายน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
-การประชุมวิชาการและนวัตกรรมวิจัย “ร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาตะวันออก”อนุชาติ พวงสำลี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2542ขบวนการประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมืองอนุชาติ พวงสำลี; กฤตยา อาชวนิจกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2556ความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลกฤตยา อกนิษฐ์; อนุรักษ์ ก้านจันทร์; รัชตะ รัชตะนาวิน; ปิยะสกล สกลสัตยาทร; อนุชาติ พวงสำลี; ฉวีวรรณ สวัสดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกรรมการมรดกความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
2543ทิศบ้านทางเมือง : บนเส้นทางประชาสังคมไทยอนุชาติ พวงสำลี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2540ท้องถิ่นของเรา : ทำเมืองไทยให้น่าอยู่และยั่งยืนอนุชาติ พวงสำลี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2547ธรรมชาติของสรรพสิ่ง: การเข้าถึงความจริงทั้งหมดอนุชาติ พวงสำลี; พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล; บัญชา ธนบุญสมบัติ; สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์; วิสุทธิ์ ใบไม้; ศรีศักร วัลลิโภดม; ประสาน ต่างใจ; ประเวศ วะสี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2550บทเรียนชุมชน : คนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลองอนุชาติ พวงสำลี; ธีรนงค์ สกลุศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2540ประชาสังคม : คำ ความคิดและความหมายอนุชาติ พวงสำลี; วีรบูรณ์ วิสารทสกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2542ประมวลองค์ความรู้โครงการวิจัยและพัฒนาประชาคมจังหวัด : ร่วมสร้างวิสัยทัศน์กาญจนบุรีอนุชาติ พวงสำลี; โอภาส ปัญญา; ศิริวรรณ โลเกตุ; วิรัตน์ คำศรีจันทร์; เนาวรัตน์ พลายน้อย; กฤตยา อาชวนิจกุล; ประภาพรรณ อุ่นอบ
2543พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : สถานการณ์ในประเทศไทยจามะรี เชียงทอง; ประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา; ชูศักดิ์ วิทยาภัค; วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์; ประสิทธิ์ คุณุรักษ์; โอภาส ปัญญา; อนุชาติ พวงสำลี; วิภานุ คงจันทร์; ฉันทนา บรรพศิริโชติ; นฤมล หิญชีรนันทน์; วัฒนา สุกัณศีล; อานันท์ กาญจนพันธุ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2548พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา : สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ 3อนุชาติ พวงสำลี; สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2547พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา : สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ 2อนุชาติ พวงสำลี; สิทธิพงศ์ ดิลกวณิช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2543พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษอนุชาติ พวงสำลี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2546ภาคีภาคประชาสังคม : ภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไทยอนุชาติ พวงสำลี; สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช; Grange, Ian; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2547ระบบข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำท่าจีนสุรีย์พร พันพึ่ง; ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา; อนุชาติ พวงสำลี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2540รายงานสารสนเทศสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทยอนุชาติ พวงสำลี; สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช; ลักขณา บำรุงชูเกียรติ; วีรบูรณ์ วิสารทสกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2547วงจรน้ำตาลมะพร้าว : ตาลแท้หรือตาลเทียมมนัส วัฒนาศักดิ์; อนุชาติ พวงสำลี; ฉัตรชัย ลือชาพงศ์ทิพย์; วาทินี รัตนอำนวยชัย; ธัญชนก พรหมพิทักษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2554วันวาน--วันนี้ มหิดล ศาลายารศรินทร์ เกรย์; กาญจนา ตั้งชลทิพย์; เรวดี สุวรรณนพเก้า; ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์; ปราโมทย์ ประสาทกุล; อนุชาติ พวงสำลี