Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author อาภาพร เผ่าวัฒนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2014Helping teachers conduct sex education in secondary schools in Thailand: overcoming culturally sensitive barriers to sex educationPimrat Thammaraksa; Arpaporn Powwattana; Sunee Lagampan; Weena Thaingtham; อาภาพร เผ่าวัฒนา; สุนีย์ ละกำปั่น; วีณา เที่ยงธรรม; Mahidol University. Faculty of Public Health. Department of Public Health Nursing.; Arpaporn Powwattana
2008Parenting styles, emotional intelligence, and intelligence quotients in Thai school-aged children in Tukdang community, Bangkok MetropolisPanan Pichayapinyo; Arpaporn Pawwattana; Sulee Thongvichaen; ปาหนัน พิชยภิญโญ; อาภาพร เผ่าวัฒนา; สุลี ทองวิเชียร; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Public Health Nursing; Panan Pichayapinyo
2550การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ: การสร้างเสริมสุขภาพในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล; เรวดี จงสุวัฒน์; อาภาพร เผ่าวัฒนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.
2551การถอดบทเรียนโครงการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ
2546การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการอรวรรณ แก้วบุญชู; สุลี ทองวิเชียร; สมพร เตรียมชัยศรี; อาภาพร เผ่าวัฒนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.
2551การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น: การมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนอาภาพร เผ่าวัฒนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2554การพัฒนาศักยภาพชุมชน: แนวคิดและการประยุกต์ใช้วีณา เที่ยงธรรม; สุนีย์ ละกำปั่น; อาภาพร เผ่าวัฒนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.
2554การพัฒนาสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงฐิติมา อินทร์เนตร; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; Arpaporn Powwattana; Panan Pichayapinyo; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; อาภาพร เผ่าวัฒนา
2551การศึกษาองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด)อาภาพร เผ่าวัฒนา; ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2556การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน: การประยุกต์แนวคิดและทฤษฏีสู่การปฏิบัติอาภาพร เผ่าวัฒนา; สุรินธร กลัมพากร; สุนีย์ ละกำปั่น; ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.
Apr-2553ความสุขและวิถีชีวิตของผู้สูงอายุหญิงที่เลี้ยงหลานในเขตชนบทภาคเหนือของประเทศไทยสุธรรม นันทมงคลชัย; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ; อาภาพร เผ่าวัฒนา
2552คู่มือสังเกตและประเมินเพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยยึดชุมชนเป้าหมายเป็นฐานภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
Sep-2552ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายสำหรับเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการการเกินในเขตกรุงเทพมหานครวีณา เที่ยงธรรม; อาภาพร เผ่าวัฒนา; สุนีย์ ละกำปั่น; ปริยาภรณ์ มณีแดง; Weena Thiangtham; Apaporn Powwattana; Sunee Lagampan; Pariyaporn Maneedang; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข; วีณา เที่ยงธรรม
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวัชราภรณ์ บัตรเจริญ; ปาหนัน พิชยภิญโญ; อาภาพร เผ่าวัฒนา; Panan Pichayapinyo; Arpaporn Pawwattana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; ปาหนัน พิชยภิญโญ
2550พยาบาลชุมชนกับการควบคุมการบริโภคยาสูบทัศนีย์ รวิวรกุล; สุรินธร กลัมพากร; วีณา เที่ยงธรรม; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; อาภาพร เผ่าวัฒนา; สุนีย์ ละกำปั่น; สุรินธร กลัมพากร; ทัศนีย์ รวิวรกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.
2550พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของหญิงไทยวัยต้นชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานครอาภาพร เผ่าวัฒนา; สร้อย มะโนรา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2550รายงานการประเมินผลภายในแผนงานพัฒนาจังหวัดนำร่องการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร แกนนำระดับจังหวัดสุนีย์ ละกำปั่น; สุรินธร กลัมพากร; อาภาพร เผ่าวัฒนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.
2551รายงานผลการประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำแนกตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Nov-2551รายงานผลการประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำแนกตามโครงการฯภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ
2551รายงานผลการประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำแนกตามโครงการฯ : ภาคผนวกภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ