Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิราพร ชมพิกุล; ปราณี สุทธิสุคนธ์; ศิริกุล อิศรานุรักษ์; ดุษณี ดำมี; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2552การส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านศิริกุล อิศรานุรักษ์; จิราพร ชมพิกุล; ปราณี สุทธิสุคนธ์; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2552ทบทวนปัญหาของครอบครัวคนไทยดุษณี ดำมี; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ปราณี สุทธิสุคนธ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2551บทบาทของผู้ดูแลเด็กกับการจัดระบบบริการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ศิริกุล อิศรานุรักษ์; ปราณี สุทธิสุคนธ์; ดุษณี ดำมี; จิราพร ชมพิกุล; บังอร เทพเทียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2552บทบาทและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครปราณี สุทธิสุคนธ์; จิราพร ชมพิกุล; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development
2550ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : สู่กลยุทธ์การบริหารเกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ปราณี สุทธิสุคนธ์; ดุษณี ดำมี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อโครงการบริการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในชุมชนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปราณี สุทธิสุคนธ์; จิราพร ชมพิกุล; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ดุษณี ดำมี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2551ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแผนแม่บทการพัฒนาองค์กรจัดการความรู้การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมจุฑาธิป ศีลบุตร; ปราณี สุทธิสุคนธ์; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ดุษณี ดำมี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2552ระดับความเครียดของบุคลากรสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนปราณี สุทธิสุคนธ์; จุฑาธิป ศีลบุตร; ดุษณี ดำมี; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2552รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) สัมพันธภาพในครอบครัวไทยจิราพร ชมพิกุล; ปราณี สุทธิสุคนธ์; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ดุษณี ดำมี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว; กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2551รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องโครงการสำรวจสถานภาพและพัฒนาฐานข้อมูลระบบพื้นฐานงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวภาพ (ระยะสอง)เนตร หงษ์ไกรเลิศ; ปราณี สุทธิสุคนธ์; ดุษณี ดำมี; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; สมปอง อ้นเดช; มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2552องค์กรปกครองท้องถิ่นกับการดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุเกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2551เส้นทางเข้าสู่ยาเสพติด วัยรุ่น วัยเรียนปราณี สุทธิสุคนธ์; ดุษณี ดำมี; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2550โครงการประเมินการจัดระบบบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่นศิริกุล อิศรานุรักษ์; จิราพร ชมพิกุล; บังอร เทพเทียน; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน