Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551นิภาภรณ์ จันโทภาส; สุรชาติ ณ หนองคาย; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล; ดุสิต สุจิรารัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
2563การประเมินเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันระดับพื้นที่ : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรีวรานิษฐ์ ลำใย; เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล; Waranist Lamyai; Chet Ratchadapannathikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2555พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครรัตติยา บัวสอน; เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล; Rattiya Buasorn; Chet Ratchadapunnathikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
2559รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดการระบบสุขภาพชายแดนไทยเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล; ศรินญา เพ็งสุก; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2561รูปแบบการแข่งเรือปลอดเหล้าในจังหวัดน่านวรานิษฐ์ ลำใย; เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล; Waranist Lamyai; Chet Ratchadapannathikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. หลักสูตรอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
2555สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล; พรรณิภา บูรพาชีพ; วิลาสินี อโนมะศิริ; ภัทร์ พลอยแหวน; สุณีย์ กัลยะจิตร; กมลพร สอนศรี; เสรี วรพงษ์; นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ; อรรถพล กาญจนพงษ์พร; เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2558หลักเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล; Chet Ratchadapanathikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์