Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author เรณู พุกบุญมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2553IT and Communication for MU People สารสนเทศและการสื่อสารสำหรับชาวมหิดลกอบกุล เลาหิตกุล; จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ; มยุรี พรหมสุวรรณ; ดวงพร คำนูณวัฒน์; ประไพพร เตียเจริญ; ปราณี ภิญโญชีพ; เรณู พุกบุญมี; วนิดา แสงอลังการ; สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย; สรนาถ ไรภู; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาเขตกาญจนบุรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2547Research Utilization Project : การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันปลายเข็มฉีดยาชนิดล็อคในผู้ป่วยเด็กวรรณา คงวิเวกขจรกิจ; เรณู พุกบุญมี; Wanna Kongvivegkhachornkij; Renu Pookboonmee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2556การทบทวนองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเรื่องการนวดปากเพื่อกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนดสุธาสินี แซ่หุง; ทิพวัลย์ ดารามาศ; เรณู พุกบุญมี; Sutasinee Saehoong; Tipawan Daramas; Renu Pookboonmee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2552การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหยุดหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนดวรรณี จันทร์มาศ; เรณู พุกบุญมี; ทิพวัลย์ ดารามาศ; Wannee Junmast; Renu Pookboonmee; Tipawan Daramas; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2562การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณจมูกในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกอย่างต่อเนื่องทางจมูกน้ำทิพย์ ทองสว่าง; เรณู พุกบุญมี; ทิพวัลย์ ดารามาศ; Numtip Tongsawang; Renu Pookboonmee; Tipawan Daramas; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2562การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดท่านอนเพื่อเพิ่มระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของทารกเกิดก่อนกำหนดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจพรทิภา พุทธินันทโอภาส; เรณู พุกบุญมี; ทิพวัลย์ ดารามาศ; Porntipa Phuttinunta-opas; Renu Pookboonmee; Tipawan Daramas; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2548การใช้กระบวนการพยาบาลในการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดีสุปาณี เสนาติสัย; เรณู พุกบุญมี; สุจินดา ริมศรีทอง; สุภารัตน์ ไวยชีตา; ศรีสมร ภูมนสกุล; Suparat Vaicheeta; Supanee Senadisai; Renu Pookboonmee; Srisamorn Phumonsakul; Sujinda Rimsritong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2561ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดกตกร ประสารวรณ์; อัจฉรียา ปทุมวัน; เรณู พุกบุญมี; Katakorn Prasanwon; Autchareeya Patoomwan; Renu Pookboonmee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2556ผลการประยุกต์อุปกรณ์พ่นยาแบบฝอยละอองต่อพฤติกรรมยอมรับการพ่นยา และผลลัพธ์ทางคลินิกในเด็กเล็กที่มีภาวะหลอดลมหดเกร็งวรฤทัย กำลังหาญ; เสริมศรี สันตติ; เรณู พุกบุญมี; พิศสมัย อรทัย; Woraruetai Kamlangharn; Sermsri Santati; Renu Pukboonmee; Pisamai Orathai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2556ผลของการกระตุ้นประสาทสัมผัสการรับกลิ่นด้วยน้ำนมมารดา ต่อการตอบสนองความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกแรกเกิดครบกำหนดสิรวี อินหรุ่น; ทิพวัลย์ ดารามาศ; เรณู พุกบุญมี; Sirawee Inruan; Tipawan Daramas; Renu Pookboonmee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2561ผลของการนวดขาและเท้าต่อความปวดอัตราการเต้นของหัวใจ และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าพิชญาภา พาเชื้อ; ทิพวัลย์ ดารามาศ; เรณู พุกบุญมี; Pitchayaphar Pharchua; Tipawan Daramas; Renu Pookboonmee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2554ผลของการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะ การมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตของผู้ดูแลโสพิศ สุมานิต; เรณู พุกบุญมี; เสริมศรี สันตติ; ศรีสมร ภูมนสกุล; Sopit Sumanit; Renu Pookboonmee; Sermsri Santati; Srisamorn Phumonsakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2560ผลของการใช้ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการหย่าเครื่องช่วยหายใจนำโดยพยาบาลต่อระยะเวลาการใช้และความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่องทางจมูกชลธิชา กุลัดนาม; เรณู พุกบุญมี; พิศสมัย อรทัย; Chonticha Kuladnarm; Renu Pookboonmee; Pisamai Orathai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2544ผลของการใช้ระบบการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความสามารถและความเป็นอิสระในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลที่ได้รับเรณู พุกบุญมี; สุปาณี เสนาดิสัย; จันทร์ทิพย์ วงศ์วิวัฒน์; จุติพร แดงฉาย; Renu Pookboonmee; Supanee Senadisai; Chantip Vongvivat; Jutiporn Dangchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2559ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณจมูกต่อการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณจมูกในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกอย่างต่อเนื่องทางจมูกพัดชา ชินธนาวงศ์; เรณู พุกบุญมี; พิศสมัย อรทัย; Padhcha Chinthanawongsa; Renu Pookboonmee; Pisamai Orathai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2559ผลของการให้สารละลายซูโครสทางปากต่อการลดความปวดจากการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอในทารกเกิดก่อนกำหนดศิรินทิพย์ ภูวยานนท์; ทิพวัลย์ ดารามาศ; เรณู พุกบุญมี; Sirintip Phuwayanon; Tipawan Daramas; Renu Pookbunmee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2556ผลของเสียงจังหวะการเต้นของหัวใจต่อระยะเวลาการหลับในทารกเกิดก่อนกำหนดสมจิต วรรณขาว; ทิพวัลย์ ดารามาศ; เรณู พุกบุญมี; Somjit Wannakhow; Tipawan Daramas; Renu Pookboonmee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2556ผลของเสียงเพลงโมสาร์ทต่ออัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และระยะเวลาการนอนหลับในทารกเกิดก่อนกำหนดสิริลักษณ์ ศรีเศวต; ทิพวัลย์ ดารามาศ; เรณู พุกบุญมี; Siriluk Srisawet; Tipawan Daramas; Renu Pookboonmee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2554แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดก่อนกำหนดโดยใช้พลาสติกห่อหุ้มภายใต้เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสีกันตินันท์ สอดสุข; เรณู พุกบุญมี; ทิพวัลย์ ดารามาศ; Kuntinun Sodsuk; Renu Pookboonmee; Tipawan Daramas; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2552แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการคั่งค้างของเสมหะในผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคหลอดลมโป่งพองจิตสิริ รุ่นใหม่; เสริมศรี สันตติ; เรณู พุกบุญมี; Jitsiri Roonmai; Sermsri Santati; Renu Pookboonmee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์