Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author เอกรินทร์ กลิ่นคำหอม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การเปรียบเทียบวิธีการขจัดแคลเซียมในกะโหลกหนูแรทสำหรับการศึกษาโครงสร้างและเนื้อเยื่อเอกรินทร์ กลิ่นคำหอม; กาญจนา เข่งคุ้ม; สุเมธ อำภาวงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ.
2555ความคงตัวของค่าโลหิตวิทยาหนูแรท สายพันธุ์ Sprague-Dawley สำหรับการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติรุ่น Abbott CELL-DYN® 3700เอกรินทร์ กลิ่นคำหอม; อัญชลี สิริมนตาภรณ์; สุเมธ อำภาวงษ์; ดิลก บุตะเดช; ระพี อินปั๋นแก้ว; กาญจนา เข่งคุ้ม; Aekkarin Klinkhamhom; Aunchalee Sirimontaporn; Sumate Ampawong; Dilok Butadej; Rapee Inpunkaew; Kanchana Kengkoom; มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ. สำนักงานประกันคุณภาพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ. สำนักงานการสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ. สำนักงานบริการวิชาการ
2555คู่มือปฏิบัติการการเก็บเลือดในสัตว์ทดลองเอกรินทร์ กลิ่นคำหอม; มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ. งานตรวจสอบคุณภาพ
2555พยาธิสภาพของหัวใจจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการขาดเลือดแบบเฉียบพลันในหนูแรทอรอุมา สิงหะ; เยาวลักษณ์ พนาเวชกิจกุล; สุเมธ อำภาวงษ์; เอกรินทร์ กลิ่นคำหอม; กาญจนา เข่งคุ้ม; ทวีศักดิ์ เขตเจริญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ. สำนักงานการสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ. สำนักงานประกันคุณภาพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ. สำนักงานบริการวิชาการ
2555สถานภาพสุขภาพหนูสายพันธุ์ SCID ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเยาวลักษณ์ พนาเวชกิจกุล; ทวีศักดิ์ เขตเจริญ; อรอุมา สิงหะ; สุเมธ อำภาวงษ์; ดิลก บุตะเดช; เอกรินทร์ กลิ่นคำหอม; ประเวศ ทองศิริ; กาญจนา เข่งคุ้ม; มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ. สำนักงานการสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง
2555เนื้องอกชนิด Papillary ependymoma ในกระต่ายอรอุมา สิงหะ; เอกรินทร์ กลิ่นคำหอม; ทวีศักดิ์ เขตเจริญ; เยาวลักษณ์ พนาเวชกิจกุล; สุเมธ อำภาวงษ์; กาญจนา เข่งคุ้ม; มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ. สำนักงานประกันคุณภาพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ. สำนักงานการสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ. สำนักงานบริการวิชาการ