Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author โสฬส ศิริไสย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2549Dialogue: มิติใหม่ของการจัดเวทีชาวบ้านโสฬส ศิริไสย์; Sorot Sirisai; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2544การบริหารการจัดการสิทธิในการพูดในเวทีสาธารณะของพิธีกรรายการโทรทัศน์โสฬส ศิริไสย์; Sorot Sirisai; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2548"ความเคลื่อนไหวงานวิจัย" ทิศทางและแนวโน้มการเคลื่อนไหวด้านการศึกษาวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมโสฬส ศิริไสย์; Sorot Sirisai; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
Jan-2551จินตนาการความเป็นไทยกฤตยา อาชวนิจกุล; กุลภา วจนสาระ; ปาริฉัตร บัตรประโคน; สายชล สัตยานุรักษ์; โสฬส ศิริไสย์; กฤตยา อาชวนิจกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Sep-2553ตัวชี้บอกอยู่อย่างมั่นใจกินอย่างไรให้มั่นคง : กรณีศึกษาบ้านสะเนพ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีไพรวัลย์ ตันติวัฒนเสถียร; จรณะ ทรัพย์สุวรรณ; สินี โชติบริบูรณ์; โสฬส ศิริไสย์; ปรางค์ทอง ดวงโนแสน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ
2544ทำอย่างไรจึงจะตายดี : มุมมองทางวัฒนธรรมและความตายภาคปฏิบัติโสฬส ศิริไสย์; Sorot Sirisai; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2528ที่มาของคำว่า "มูเซอ"โสฬส ศิริไสย์; Sorot Sirisai; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2557พระมหากษัตริย์กับข้าวโสฬส ศิริไสย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะศิลปศาสตร์
2532รายงานการวิจัยบทบาทของผู้นำศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ามูเซอแดง : ศึกษาเฉพาะกรณีจะนุพญา หมู่บ้านแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายโสฬส ศิริไสย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2532รายงานผลสำรวจจำนวนประชากรของคนไทยกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทยโสฬส ศิริไสย์; Sorot Sirisai; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2557รูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตในชุมชนของกรุงเทพมหานครสมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี; ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์; เบญจพร สุขประเสริฐ; โสฬส ศิริไสย์; ณัจนา สุปิยพันธ์; จรรยา เจริญสุข; Somjin Peachpansri; Thanomkwan Thaweeboon; Benchaporn Sukprasert; Solot Sirisai; Nutjana Supiyphun; Janya Charoensuk; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
2539สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ลาฮูสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง; โสฬส ศิริไสย์; ลักขณา ดาวรัตนหงษ์; วีระพงศ์ มีสถาน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2531แถนฟ้า แถนหลวง ร่องรอยวัฒนธรรมดึกดำบรรพ์ของชนชาติไท-ไตโสฬส ศิริไสย์; Sorot Sirisai; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท