Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author Ameporn Rathinthorn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ปัจจัยทํานายการคุมกําเนิดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรกในระยะหลังคลอดนาฏนฤมล ทองมี; Nardnarumon Thongmee; เอมพร รตินธร; Ameporn Rathinthorn; ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง; Piyanun Limruangrong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; อุบลราชธานี. ศูนย์อนามัยที่ 7
2561ปัจจัยทํานายการเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยในสตรีตั้งครรภ์ที่ฝากครรภในคลินิกตั้งครรภ์วัยรุ่นปิยาภรณ์ ล่าฟ้าเริงรณ; Piyaporn Lahfahroengron; เอมพร รตินธร; Ameporn Rathinthorn; ฤดี ปุงบางกะดี่; Rudee Pungbankadee; ภัทรวลัย ตลึงจิตร; Pattarawalai Talungchit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล