Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author Narirat Jitramontree

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Jan-2010Exercise promotion: Walking in eldersNarirat Jitramontree; Deborah Perry Schoenfelder; Mahidol University; University of Iowa
Sep-2013Social welfare for older persons in Thailand: policy and recommendationNarirat Jitramontree; Sawitri Thayansin; Mahidol University. Faculty of Nursing; Mahidol University. National Institute for Child and Family Development
2560ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมต่อความพร้อมในการดูแลและความพึงพอใจของผู้ดูแลจิตชญา อยู่เย็น; Jitchaya Yooyen; วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์; Virapun Wirojratana; นารีรัตน์ จิตรมนตรี; Narirat Jitramontree; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; Wanpen Pinyopasakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2558ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจิราวรรณ เผื่อแผ่; Jirawan Phuaphae; นารีรัตน์ จิตรมนตรี; Narirat Jitramontree; วีนัส ลีฬหกุล; Veenus Leelahakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
2554ผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดําต่อความสามารถในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดําของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา; Sirirat Chatchaisucha; นารีรัตน์ จิตรมนตรี; Narirat Jitramontree; วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย; Vorawan Vanicharoenchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
2559ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมกมนทรรศน์ ยันต์เจริญ; Kamontad Yuncharoen; นารีรัตน์ จิตรมนตรี; Narirat Jitramontree; เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ; Saovaluck Jirathummakoon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์