Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author Parnnarat Sangperm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของบิดาทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดตามการรับรู้ของบิดาและพยาบาลยศวิมล ถิ่นทิพย์; Yosawimol Thinthip; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; Wanida Sanasuttipun; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจากพยาบาล: การรับรู้ของมารดาหลังคลอดและของพยาบาลณิชาภา พลสิงห์; Nichapa Phonsing; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2556ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลเอกชนสุพรรณิการ์ ปานบางพระ; Suphunnika Panbangpra; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สิ่งก่อความเครียดและอาการซึมเศร้าในวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมียมรกต สิทธิขันแก้ว; Morakot Sitthikhungaew; นงลักษณ์ จินตนาดิลก; Nongluk Chintanadilok; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง; Atittaya Pornchaikate Au-Yeong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่รับการรักษาในโรงพยาบาลสุธาภินันท์ พรเลิศทวีกุล; Sutapinun Pronlerttaveekun; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมียจิรกานต์ พันธ์ฤทธิ์ดํา; Jirakan Punriddum; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; Wanida Sanasuttipun; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2561ปัจจัยทํานายพฤติกรรมการบีบเก็บน้ํานมของแม่ทํางานนอกบ้านจาริณฒา ศุภวัชระสาร; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Jarinta Supavatcharasarn; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระยะแรกหลังคลอด: ประสบการณ์ของมารดาสุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Sudaporn Payakkaraung; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; ชญาดา สามารถ; Chayada Samart; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล
2555ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายในเด็กวัยรุ่นที่มีภาวะน้ําหนักเกินอรุณรัศมี บุนนาค; Aroonrasamee Bunnag; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; วีรยา จึงสมเจตไพศาล; Weeraya Jungsomjatepaisal; ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล; Yuwadee Pongsaranunthakul; วีนัส ลีฬหกุล; Venus Leelahakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2562ผลของการสอนการจัดท่าให้นมลูกโดยการสาธิตต่อประสิทธิภาพการให้นมแม่ ความมั่นใจของแม่ก่อนจำหน่ายกลับบ้าน และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาหลังคลอดนงนุช เจริญสุระสถล; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; สุภาพันธ์ เหมือนวัดไทร; พฤหัส จันทร์ประภาพ; Nongnuch charoensurasathon; Parnnarat Sangperm; Supapun Muenwatsai; Pharuhas Chanprapaph; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2555ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยต่อความวิตกกังวลและการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลบุตรที่ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤตอลงกรณ์ อักษรศรี; Alongkorn Aksornsri; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; Wanlaya Thampanichawat; ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ; Kaimook Wichiencharoen; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมกระตุ้นน้ำนมต่อปริมาณน้ำนมและระยะเวลาที่มารดามีน้ำนมเพียงพอสําหรับทารกในมารดาทารกเกิดก่อนกําหนดที่ผ่าตัดคลอดกนกพร เอื้ออารีย์กุล; Kanokporn Auaareekul; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Sudaporn Payakkaraung; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมการจัดอาหารกลางวันต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักเกินในโรงเรียนอรุณรัศมี บุนนาค; Aroonrasamee Bunnag; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; วีรยา จึงสมเจตไพศาล; Weeraya Jungsomjatepaisal; ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล; Yuwadee Pongsaranunthakul; กาญจนา ครองธรรมชาติ; Kanjana Krongthammachart; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2562ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันอรวรรณ หล้าสวัสดิ์; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Orawan Lasawad; Sudaporn Payakkaraung; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2555ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมมารดาและทารกเกิดก่อนกําหนดต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และประสิทธิภาพการดูดนมพิมพ์ชนก บุญเฉลิม; Pimchanok Boonchalerm; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; วาสิตา จิรสกุลเดช; Wasita Jirasakuldej; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ สมรรถนะตนเองประสิทธิภาพการให้นมทารก และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดระยะท้ายชูใจ อธิเบญญากุล; Choojai Arthibenyakul; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; โสภาพรรณ เงินฉ่ำ; Sopapan Ngerncham; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2557มุมมองของผู้ดูแลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Sudaporn Payakkaraung; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2555อํานาจการทํานายของการสนับสนุนจากสามี ย่ายาย และพยาบาลต่อระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวชญาภา ชัยสุวรรณ; Chayapa Chisuwan; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Sudaporn Payakkaraung; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์