Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author Suporn Wongvatunyu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
18-Sep-2008Changes in family life perceived by mothers of young adult TBI survivorsSuporn Wongvatunyu; Eileen E. Porter; Mahidol University; University of Missouri-Columbia
1-Aug-2008Helping young adult children with traumatic brain injury: The life-world of mothersSuporn Wongvatunyu; Eileen J. Porter; Mahidol University; University of Missouri-Columbia
1-Mar-2005Mothers' experience of helping young adults with traumatic brain injurySuporn Wongvatunyu; Eileen J. Porter; Alpha Iota; Mahidol University; University of Missouri-Columbia
1-Aug-2020The relationships among locomotive syndrome, depressive symptom, and quality of life in older adults living in rural areasJansudaphan Boontham; Suparb Aree-Ue; Suporn Wongvatunyu; Inthira Roopsawang; Theerasak Tempaiboolkul; Vajira Hospital; Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University; Mahidol University
2560การศึกษาความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวัดการรับรู้สติของผู้ป่วยระบบประสาทและสมอง (โฟร์สกอร์) โดยพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตอรพรรณ แก้วสวย; กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์; ศุภร วงศ์วทัญญู; Oraphan Kaewsuay; Kusuma Khuwatsamrit; Suporn Wongvatunyu; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2556ความเครียดและการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเนื้องอกสมองในระยะรอเข้ารับการผ่าตัดสมองณชนก เอียดสุย; ศุภร วงศ์วทัญญู; สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม; Nachanok Aiadsuy; Suporn Wongvatunyu; Suchira Chaiviboontham; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2556ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงในผู้ป่วยศัลยกรรมสมองสมจิต จันทร์บาง; ศุภร วงศ์วทัญญู; สุภาพ อารีเอื้อ; Somchit Chunbang; Suporn Wongvatunyu; Suparb Aree-Ue; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2555ผลของโปรแกรมป้องกันอาการท้องผูกสำหรับผู้ป่วยระบบประสาทวาสนา บุตรปัญญา; พรรณวดี พุธวัฒนะ; ศุภร วงศ์วทัญญู; ภาณุมาศ ขวัญเรือน; Wasana Budpanya; Panwadee Putwatana; Suporn Wongvatunyu; Panumas Khwanruean; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
2560ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับประทานอาหารอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถแห่งตน ความคาดหวังในผลลัพธ์จากการดูแล ความพึงพอใจของญาติผู้ดูแลต่อบริการที่ได้รับ และ ความปลอดภัยในการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพิราลักษณ์ ลาภหลาย; ศุภร วงศ์วทัญญู; ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม; Piraluk Laplai; Suporn Wongvatunyu; Yupapin Sirapo-ngam; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2559ผลของโปรแกรมส่งเสริมญาติผู้ดูแลด้านการสื่อสารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสารต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถแห่งตนของญาติผู้ดูแลกรกนก ริมนิล; ศุภร วงศ์วทัญญู; สุปรีดา มั่นคง; Kornkanok Rimnin; Suporn Wongvatunyu; Supreeda Monkong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2556ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นนักวิ่งระยะไกลวิภาวี ปุสวิโร; พรทิพย์ มาลาธรรม; อรพิชญา ไกรฤทธิ์; มุกดา เดชประพนธ์; Wipawee Pussawiro; Porntip Malathum; Suporn Wongvatunyu; Orapitchaya Krairit; Mukda Detprapon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี