Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author Wongsawass S

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การติดตามและประเมินผลโครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจแบบองค์รวมของผู้ติดยาเสพติดของบ้านเปลี่ยนวิถี ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศิริกุล อิศรานุรักษ์; สมศักดิ์ วงศาวาส; ปราณี สิทธิสุคนธ์; ดุษณี ดำมี; Sirikul Isaranurug; Somsak Wongsawass; Pranee Suthisukon; Dusanee Dommee; Isaranurug S; Wongsawass S; Suthisukon P; Dommee D; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; กระทรวงมหาดไทย
2548การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสมศักดิ์ วงศาวาส; สมชาย วิริภิรมย์กูล; Somsak Wongsawass; Somchai Viripiromgool; Wongsawass S; Viripiromgool S; มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2547การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในประชากร 5 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2547บุญยง เกี่ยวการค้า; บังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; Boonyong Keiwkarnka; Bang-on Thepthien; Somsak Wongsawass; Keiwkarnka B; Thepthien B; Wongsawass S; มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2545การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในประชากร 7 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2545บุญยง เกี่ยวการค้า; บังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; Boonyong Keiwkarnka; Bang-on Thepthien; Somsak Wongsawass; Keiwkarnka B; Thepthien B; Wongsawass S; มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน