Simple jQuery Dropdowns

ASEAN Institute for Health Development : [252] Community home page

Logo
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มุ่งเน้นการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ บนฐานของชุมชนท้องถิ่นที่มีบริบทที่หลากหลาย (Community Base) โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง องค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เน้นการเสริมศักยภาพชุมชนและ บุคลากรในการขับเคลื่อนงานสุขภาพชุมชน

Browse