Simple jQuery Dropdowns

PH-Textbook : [173] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 173
Issue DateTitleAuthor(s)
2564ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุธรรม นันทมงคลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2558กฎหมายสำหรับการบริหารงานสาธารณสุขฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
2561เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1จงจินต์ ผลประเสริฐ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
2558อณูปรสิตวิทยาสาธารณสุข : เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียอุษา เล็กอุทัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาปรสิตวิทยาเเละกีฏวิทยา
2561โภชนาการในงานสาธารณสุขวราภรณ์ เสถียรนพเก้า; เรวดี จงสุวัฒน์; ฉัตรภา หัตโกศล; ดวงใจ มาลัย; พัชราณี ภวัตกุล; พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล; สุภัทร ไชยกุล; สุภัทรา ลิลิตชาญ; จีรนันท์ แกล้วกล้า; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2562หลักวิทยาการระบาดพื้นฐานกุลยา นาคสวัสดิ์; วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร; มธุรส ทิพยมงคลกุล; จงกล โพธิ์แดง; สุคนธา ศิริ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
2561เชื้อมาลาเรียดื้อยาอุษา เล็กอุทัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาปรสิตวิทยา
2561การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย : การประเมินสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงานการวางแผนโครงการสุขภาพอรวรรณ แก้วบุญชู; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2561เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจงจินต์ ผลประเสริฐ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
2555การบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติพยาบาลอนามัยชุมชนพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2555การประยุกต์ทฤษฏีเพื่อพัฒนาการปฏิบัติพยาบาลอนามัยชุมชนพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2555หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาความรู้และการปฏิบัติพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2555การพัฒนาทฤษฏีพยาบาลในงานอนามัยชุมชนพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2555ทฤษฏีการพยาบาลอนามัยชุมชนพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2555การแสวงหาและใช้ความรู้ในงานพยาบาลอนามัยชุมชนพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2555ธรรมชาติของปรัชญา: วิถีของการแสวงหาความรู้ความจริงพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2555การปฏิบัติงานพยาบาลอนามัยชุมชนในชุมชนพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2561การศึกษาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กและวัยรุ่นปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2555พยาบาลอนามัยชุมชนและมาตรฐานการปฏิบัติงานพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2555ทฤษฎี ปรัชญา ความรู้สู่การปฏิบัติในงานพยาบาลอนามัยชุมชนพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 173