Simple jQuery Dropdowns

TM-Proceeding Document : [147] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 147
Issue DateTitleAuthor(s)
2564Nurturing Research Culture Towards the World Class Tropical Medicine Research Instituteเจตสุมน ประจำศรี; พรพิมล อดัมส์; พิชชาภา วุฒิเกษ; สุเมธ สืบตระกูล; วิจักขณ์ อโณวรรณพันธ์; บุษรีฐิ ตาภิวัฒนกุล; ไอลดา อังอัจฉะริยะ; ศิวาพร สามัง; ณัฐพร คชสีห์; มนตรี หนูจันทร์; ปัณณวิช ปรางอำพร; ไพริน บุญประเสริฐ; บัวรัน นิละภา; วิรงค์รอง เจียรกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2564อุปกรณ์ช่วยประคับประคองข้อมือ-แขนระหว่างการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำจุฑามาศ จันทร์รัตนา; สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ; เบญจวรรณ แขวงแดง; ไปรยา นะวะมวัฒน์; พัชริดา พบถาวร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2561Tropmed Blood Bank ambassadorวราภรณ์ สมวงษ์; ปานจิต โพธิ์ทอง; เอกมณี พัฒนพิพิธไพศาล; ฉัตรนภา ดวงดี; เสาวภา จังอินทร์; ฐิติพร แก้วรุณคำ; สมพิศ สุวรรณบูล; ปิยธิดา รุ้งมัจฉา; กองแก้ว ย้วนบุญหลิม; วารินทร์ กลิ่นนาค; ขนิษฐา เขียวแสวง; รัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม; มาลี ดูศรีเทพประทาน; ศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย; สถาพร โอสถสมบูรณ์; ดวงรัตน์ มีอารี; มะลิ นาคสมพันธุ์; เนาวรัตน์ เจริญสุข; พยอม นิ่มนวล; พรชนนี โพธิ์ไพศาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2561เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เอกสารเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตพาวิกร จำปาบุรี; ชนกพร ไศลบาท; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2561เจลเย็นลดไข้ลดปวดจินตภัทร์ เขมรัตน์ตระกูล; ฉวีวรรณ เพ็งรักษา; ภัสดาภรณ์ ต่อมแก้ว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2561การศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิของแผ่นประคบร้อนที่สัมพันธ์กับความหนาของผ้าห่อแผ่นประคบร้อนในช่วงเวลา 20 นาทีวรรณเฉลิม ชาววัง; ชุมพูนุช ศรีไกรยุทธ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2561การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของบุคลากร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลวชรสร เพ่งพิศ; ชุติมา ปฐมกำเนิด; วรรณเฉลิม ชาววัง; ประไพพร เตียเจริญ; ฐิติพร แก้วรุณคำ; เกศินี บูชาชาติ; น้ำฝน เอกสนธิ; อรสา เอมโกษา; จุฑามาศ ประเสริฐศรี; อมร เหล็กกล้า; เนตรฟ้า รักมณี; ธีระวัฒน์ แซ่ซือ; ปณิธี มาเอี่ยม; โสมประภา พยัคฆพันธ์; นพดล ตั้งภักดี; สันติ มณีวัชระรังษี; ธีระ กุศลสุข; พรพรรณ ภูมิรัตน์; สุรพล ยิ้มสำราญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2561ฉับไว ปลอดภัย แม่นยำ ด้วย QR codeวีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ; รัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม; มาลี คูศรีเทพประทาน; เสาวลักษณ์ ป้อมบ้านต้า; พิชญวดี เทพสุริ; สุรีย์ภรณ์ แสนทวีสุข; สุพัตรา ยอดปัญญา; ส้มแป้น ศรีหนูขำ; อลิสา มิฆเนตร; เดชา ชุมภูอินทร์; เพชรชมพู พึ่งประสพ; นัฐพงศ์ เข็มทอง; อารีรัตน์ ต่างศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2561Sideline labวิมล ยานพานิชย์; ณัฐพงศ์ อยู่ประดิษฐ์; ฉัตรนภา ดวงดี; ลำดวน เหินสว่าง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2561Save Fire Safe Lifeวรรณเฉลิม ชาววัง; Wanchalorm Chawwang; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2561หนึ่งเป้าหมายกับหลายความร่วมมือสู่การเป็นห้องปฏิบัติการคุณภาพมาตรฐานสากลพรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์; พารณ ดีคำย้อย; องอาจ มหิทธิกร; บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล; รื่นฤทัย อุดรโสม; นันทรัตน์ จันทวัต; วีณา เจนวิทยานันท์; วัลลภ ภักดี; ธวัชชัย เกตุบุญลือ; บุญถิน มาลัยทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2561ความพึงพอใจต่อการใช้งานแบบประเมินผลออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อน คลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)อัจจิมา ทรัพย์สุนทร; อารี บัวแพร; Augjima Sapsunthorn; Aree Bauprae; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2561การพัฒนากระบวนทัศน์งานสอนภาคปฏิบัติการวิจัยทางชีววิทยาโมเลกุลสันติ มณีวัชระรังษี; มัลลิกา อิ่มวงศ์; เพียงจันทร์ สนธยานนท์; หวัง หงุ่ยตระกูล; อุษา บุญยืน; เนาวรัตน์ ศรลัมพ์; ศุภชัย โตภาณุรักษ์; มัทธิว พันชนะ; พาณี จักรแสงชัยโชติ; ทิพรัตน์ เที่ยงตรงจิตต์; ฐิติลักษณ์ สว่างศรี; นงลักษณวรรณ ฤทธิสุนทร; ศิริรัตนา วงศ์กิตติตระกูล; อรภัค เรี่ยมทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2561Learn more here via QR codeเบญจมาภรณ์ วงษ์พันธุ์; พุทรา ชลสวัสดิ์; Benjamaporn Wongphan; Putza Chonsawat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2561พัฒนากระบวนการรับสิ่งส่งตรวจและส่งผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร (Fast receive – Fast send)ฉัตรนภา ดวงดี; วิมล ยานพานิชย์; จันทวรรณ สัตยารักษ์; สมนึก สังข์หอย; สุรีย์มาศ จันทร์เด่นแสง; สุปราณี วงค์ดี; ชุมพล คล้ายทองคำ; กิตติเทพพิทักษ์ จันทร์น้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
1988The impact of water resources development on the health of the communities and preventive measures for adverse effects : abstracts [held on]SEAMEO. Regional Tropical Medicine and Public Health; Mahidol University. Faculty of Tropical Medicine
1990Proceedings of the workshop on development of early diagnosis and management of cholangiocarcinoma associated with opisthorchiasisSantasiri Sornmani; Thanongsak Bunnag; Mahidol University. Faculty of Tropical Medicine
1999The karyotype of the lung fluke, Paragonimus siamensisChalit Komalamisra; ชลิต โกมลมิศร์; Mahidol University. Faculty of Tropical Medicine. Department of Helminthology
1999Comparative studies on protein, isoenzyme and DNA restriction endonuclease profiles of Thai Paragonimus metacercariaeChalit Komalamisra; ชลิต โกมลมิศร์; Somchai Boonchuen; Jitra Waikagul; จิตรา ไวคกุล; Paron Dekumyoy; พารณ ดีคำย้อย; Narumon Komalamisra; นฤมล โกมลมิศร์; Mahidol University. Faculty of Tropical Medicine. Department of Helminthology; Mahidol University. Faculty of Tropical Medicine. Department of Medical Entomology
1999Lead exposure, urinary 6-aminolevulinic acid concentration and haematological parameters of road sweepers working in congested areas of BangkokVicha Horsawad; Praneet Pongpaew; ปราณีต ผ่องแผ้ว; Rungsunn Tungtrongchitr; รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร; Benjaluck Phonrat; เบญจลักษณ์ ผลรัตน์; Niyomsri Vudhivai; นิยมศรี วุฒิวัย; S Chanianakitskul; Thongbai Himman-ngnan; Wichai Supanaranond; วิชัย สุภนรานนท์; Vasana Chantachum; Schelp, Frank Peter; Mahidol University. Faculty of Tropical Medicine. Department of Tropical Nutrition and Food Science; Mahidol University. Faculty of Tropical Medicine. Department of Clinical Tropical Medicine
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 147