Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การประเมินหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2541 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศิริกาญจน์ เรืองเอกลักษณ์; ปานวาด ปรียานนท์; นงลักษณ์ ปราบใหญ่; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รับเข้าศึกษาในระบบโควตาและระบบกลางในปีการศึกษา 2553นงลักษณ์ ปราบใหญ่; ปานวาด ปรียานนท์; ศิริกาญจน์ เรืองเอกลักษณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558คู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้บริการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลธวัชชัย ตวงวิไล; ศิริกาญจน์ เรืองเอกลักษณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2558คู่มือการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลธวัชชัย ตวงวิไล; ศิริกาญจน์ เรืองเอกลักษณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รับเข้าศึกษาในระบบโควตาและระบบกลางในปีการศึกษา 2553นงลักษณ์ ปราบใหญ่; ปานวาด ปรียานนท์; ศิริกาญจน์ เรืองเอกลักษณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556การประเมินหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2541 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศิริกาญจน์ เรืองเอกลักษณ์; ปานวาด ปรียานนท์; นงลักษณ์ ปราบใหญ่; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์