Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 39 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2549การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ : ทางออกที่ท้าทายอรทัย อาจอ่ำ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2553สถานีตรวจวัดสุขภาพจิตเยาวชน 15 ปีอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; รศรินทร์ เกรย์; ภูวไนย พุ่มไทรทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2553ความสุขเป็นสากลรศรินทร์ เกรย์; วรชัย ทองไทย; เรวดี สุวรรณนพเก้า; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2553วิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าวอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล; ภูวไนย พุ่มไทรทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Dec-2552ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไข...ความรุนแรงทางเพศ เอดส์ และท้องไม่พร้อมกฤตยา อาชวนิจกุล (บรรณาธิการ); แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); กฤตยา อาชวนิจกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2551คู่มือการจัดกระบวนการ การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่วิถี "เศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการศิรินันท์ กิตติสุขสถิต; รศรินทร์ เกรย์; รัตนาพร อินทร์เพ็ญ; วรรณภา อารีย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2554"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี: ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น และเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.); กุลภา วจนสาระ; กฤตยา อาชวนิจกุล; กุลภา วจนสาระ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2551แบบแผนและแนวโน้มการอยู่อาศัยของวัยรุ่น : การวิเคราะห์ข้อมูลสำมะโนประชากร พ.ศ. 2513-2543ชาย โพธิสิตา; อรวรรณ สุทธางกูร; มาลี สันภูวรรณ์; สาวิตรี ทยานศิลป์; รศรินทร์ เกรย์; อัญชลี วรางค์รัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2551พัฒนาการ การจัดทำทะเบียนราษฏร และสำมะโนประชากรในประเทศไทยรศรินทร์ เกรย์; อมรรัษฏ์ บุนนาค; เรวดี สุวรรณนพเก้า; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2552การประยุกต์ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางสังคมศาสตร์อารี จำปากลาย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม