Simple jQuery Dropdowns

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551คู่มือการจัดกระบวนการ การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่วิถี "เศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการศิรินันท์ กิตติสุขสถิต; รศรินทร์ เกรย์; รัตนาพร อินทร์เพ็ญ; วรรณภา อารีย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2551แบบแผนและแนวโน้มการอยู่อาศัยของวัยรุ่น : การวิเคราะห์ข้อมูลสำมะโนประชากร พ.ศ. 2513-2543ชาย โพธิสิตา; อรวรรณ สุทธางกูร; มาลี สันภูวรรณ์; สาวิตรี ทยานศิลป์; รศรินทร์ เกรย์; อัญชลี วรางค์รัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2551พัฒนาการ การจัดทำทะเบียนราษฏร และสำมะโนประชากรในประเทศไทยรศรินทร์ เกรย์; อมรรัษฏ์ บุนนาค; เรวดี สุวรรณนพเก้า; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม