Simple jQuery Dropdowns

IPSR-Textbook : [40] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 40
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ที่นี่..ประจำไม้เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์; รศรินทร์ เกรย์; สุภาณี ปลื้มเจริญ; เรวดี สุวรรณนพเก้า; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Jan-2551จินตนาการความเป็นไทยกฤตยา อาชวนิจกุล; กุลภา วจนสาระ; ปาริฉัตร บัตรประโคน; สายชล สัตยานุรักษ์; โสฬส ศิริไสย์; กฤตยา อาชวนิจกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Dec-2552ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไข...ความรุนแรงทางเพศ เอดส์ และท้องไม่พร้อมกฤตยา อาชวนิจกุล (บรรณาธิการ); แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); กฤตยา อาชวนิจกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2551พัฒนาการ การจัดทำทะเบียนราษฏร และสำมะโนประชากรในประเทศไทยรศรินทร์ เกรย์; อมรรัษฏ์ บุนนาค; เรวดี สุวรรณนพเก้า; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2551คู่มือการจัดกระบวนการ การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่วิถี "เศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการศิรินันท์ กิตติสุขสถิต; รศรินทร์ เกรย์; รัตนาพร อินทร์เพ็ญ; วรรณภา อารีย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2551แบบแผนและแนวโน้มการอยู่อาศัยของวัยรุ่น : การวิเคราะห์ข้อมูลสำมะโนประชากร พ.ศ. 2513-2543ชาย โพธิสิตา; อรวรรณ สุทธางกูร; มาลี สันภูวรรณ์; สาวิตรี ทยานศิลป์; รศรินทร์ เกรย์; อัญชลี วรางค์รัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2552การประยุกต์ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางสังคมศาสตร์อารี จำปากลาย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2553ความสุขเป็นสากลรศรินทร์ เกรย์; วรชัย ทองไทย; เรวดี สุวรรณนพเก้า; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2553สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : ภาพสะท้อนสังคมอภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; ปราโมทย์ ประสาทกุล; ปัญญา ชูเลิศ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2553วิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าวอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล; ภูวไนย พุ่มไทรทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2553สถานีตรวจวัดสุขภาพจิตเยาวชน 15 ปีอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; รศรินทร์ เกรย์; ภูวไนย พุ่มไทรทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2554เฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตคนไทยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; ปราโมทย์ ประสาทกุล; อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; รศรินทร์ เกรย์; กวิสรา พชรเบญจกุล; เรวดี สุวรรณนพเก้า; ภูวไนย พุ่มไทรทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2554สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : การวิเคราะห์พหุปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับบุคคลและระดับจังหวัดแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; ปราโมทย์ ประสาทกุล; อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; รศรินทร์ เกรย์; กวิสรา พชรเบญจกุล; เรวดี สุวรรณนพเก้า; ภูวไนย พุ่มไทรทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2554"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี: ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น และเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.); กุลภา วจนสาระ; กฤตยา อาชวนิจกุล; กุลภา วจนสาระ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2555ความสุขที่สร้างได้ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; ปราโมทย์ ประสาทกุล; รศรินทร์ เกรย์; ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์; ภูวไนย พุ่มไทรทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2555คู่มือการวัดความสุขด้วยตนเองศิรินันท์ กิตติสุขสถิต; กาญจนา ตั้งชลทิพย์; สุภรต์ จรัสสิทธิ์; เฉลิมพล สายประเสริฐ; พอตา บุนยตีรณะ; วรรณภา อารีย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2556คุณภาพชีวิต การทำงาน และความสุขศิรินันท์ กิตติสุขสถิต; เฉลิมพล แจ่มจันทร์; กาญจนาตั้ง ชลทิพย์; จรัมพร โห้ลำยอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2556การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียดประเวช ตันติพิวัฒนสกุล; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; ปราโมทย์ ประสาทกุล; อุมาภรณ์ ภัทราวาณิชย์; รศรินทร์ เกรย์; สาสินี เทพสุวรรณ์; ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์; ภูวไนย พุ่มไทรทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
25561 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556)โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
23-Sep-2014คุณภาพชีวิต การทำงาน และความสุขศิรินันท์ กิตติสุขสถิต; เฉลิมพล แจ่มจันทร์; กาญจนา ตั้งชลทิพย์; จรัมพร โห้ลำยอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 40