Simple jQuery Dropdowns

MULKC-Proceeding Document : [35] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35
Issue DateTitleAuthor(s)
2563พฤติกรรมการใช้เว็บ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดี ต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน; สิขริน สุวรรณนที, ว่าที่ ร.ต.; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2563การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์จากการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ EZProxy ของผู้ใช้บริการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลสิขริน สุวรรณนที, ว่าที่ ร.ต.; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2563ถอดบทเรียนผลการตรวจประเมิน EdPEx ของหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (2559-2562)พรจิตต์ หมีงาม; อุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ
2563การพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลปิยวัฒน์ ชวนวารี; โสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2563การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งกฤษฎา แก้วผุดผ่อง; โสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี; ปิยวัฒน์ ชวนวารี; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2562Green Office: Mahidol University Library and Knowledge Center ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รางวัล Green Office ระดับทอง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)ประมุข หนูเทพย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานผู้อำนวยการ
2562MUPY Book Delivery Service : No Waste for the Best & Press LIKEอังคณา อินทรพาณิชย์; สุพรรณษา นนทเกษ; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
2562มิติใหม่แห่งการจองคิว “จองคิว แบบไม่รอคิว”ด้วย Application QueQพิมพิไร สุพัตร; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. งานเทคโนโลยีการศึกษา
2019"Reading Chatbot” Mahidol University Library and Knowledge Center Smart AssistantSikharin Suwannatee, Acting Sub Lt.; สิขริน สุวรรณนที, ว่าที่ ร.ต.; Authaiwan Suwanyangyuen; อุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
2553การวิเคราะห์เนื้อหาในงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ระดับนานาชาติรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
2558สถานภาพการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัยไทยรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล; น้ำทิพย์ วิภาวิน; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2561การสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างคุ้มค่าศุภารนันท์ กาญจนวาหะ; Suparanan Kanjanawaha; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
2559ASEAN E-books เข้าถึงง่าย by QR Codeจันทรา เทพอวยพร; ชูเกียรติ จารุธนกิจพานิช; สุจรรยา จินดาวงศ์; โชติกา วีระพงษ์; Chantra Thepouyporn; Chukiat Jarutanakigpanich; Sujanya Jindawong; Chotika Weeraphong; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
2560การพัฒนา Mobile Application เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ "Mahidol Libraries e-Journals"สิขริน สุวรรณนที, ว่าที่ ร.ต.; จิรวรรณ นารีเลิศ; Sikharin Suwannatee; Jirawan Nareelert; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
2017The Design and Development of a Mobile Application “Mahidol Libraries e-Journals” for Electronic ResourceSikharin Suwannatee, Acting Sub Lt.; สิขริน สุวรรณนที, ว่าที่ ร.ต.; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล; Mahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center
2560การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและส่งเสริมการสมัครสมาชิกห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559รติกร วรวุฒิ, ม.ล.; ศิรชีพ ขอนดอก; ศศินาฎ ศรีคง; รุ่งนภา แสงระวี; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดกลาง
2561แนวทางการพัฒนาคุณภาพความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) โดย Mahidol Library IT Academyวนาพล แช่มสุขี; กฤษฎา แก้วผุดผ่อง; ปิยวัฒน์ ชวนวารี; ศกล มงคลเนตร์; Vanapol Chamsukhee; Krisada Keawphodphong; Piyawat Chuanvaree; Sakol Mongkolnate; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2562การเสริมสร้างความสุขคนทำงานของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอาทิตยา ทรัพย์สิน; ศรัณย์ ธรรมทักษิณ; Atittaya Subsin; Sarun Thamtuksin; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
2561คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลสิขริน สุวรรณนที, ว่าที่ ร.ต.; Sikharin Suwannatee; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561กลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ของบุคลากร กรณีศึกษา : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน; Authaiwan Suwanyangyuen; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35